אאא

דף ח

*דיני ליבון מתכת. *שחיטה בסכין אסורה. *דיני השוחט לר"י.

א.  הדין בליבון מתכת 1. ליבן סכין ושחט בו שחיטתו כשירה, כיון שחידודה קודם לליבונה. 2. בנגעים איכא שחין שאינו מחמת האור ומכוה שהיא מחמת האור ואינם מצטרפין מזה לזה, ואם יש חצי גריס שחין וליבן שפוד והכה בו ועשה חצי גריס בעי האם החבטה קודמת ואח"כ ההבל וחשיב מכוה או דקודם ההבל ואח"כ החבטה והוי שחין ומצטרף. ואין ראיה משחיטה דחידוד שאני, וכן ליבן שפוד דדינו כמכוה דלמא איירי בדקירה דהיינו חידוד.

ב.   דיני שחיטה בסכין אסורה 1. סכין של ע"ז מותר לשחוט בה דהוי מקלקל מלבד מסוכנת דמתקן, ואסור לחתוך בה בשר דהוי מתקן אבל בנתחים טובים שרי, ואיירי דליכא בסכין שמנונית דאיסורא כגון שחתך בה עצים לע"ז או ישנה שליבנה. 2. השוחט בסכין של גויים לרב קולף ולרבב"ח מדיח, ופליגי להו"א האם בית השחיטה צונן או רותח ונדחה, ואיירי לכו"ע ברותח ולרבב"ח לא בל"ע כיון דטרידי להוציא, או דלכו"ע צונן ולרב בלע אגב דוחקא דסכינא. 3. שחט בהמה טריפה פליגי האם בית השחיטה רותח והסכין צריכה הגעלה או דצונן וסגי בשטיפה או בקינוח בבגד ישן.

ג.    שמועות רב יהודה בדיני השוחט 1. הטבח צריך שלשה סכינים, לשחיטה לחתוך בשר ולחתך חלבים. 2. הטבח צריך שני כלים שלמים, להדחת בשר וחלבים, ואמרינן דאין לכפות ע"ג הבשר את הכסלים שדבוק בהם חלב הכליות משום שהקרוב נחסר במשמש הטבח. 3. ת"ח צריך שילמד כתב שחיטה ומילה, וי"א אף קשר תפילין ברכת חתנים וציצית. 4. אסור לאכול משחיטת טבח שאינו יודע הלכות שחיטה שהם שהיה דרסה חלדה הגרמה ועיקור, וזה אפילו ששחט כמה פעמים כראוי בפנינו. 5. הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה, ואם לא בדק מוקמינן בחזקתה ולכן הויא טריפה ואסורה באכילה כיון שיש לה חזקת איסור, וי"א דאף הויא נבילה ומטמאה במשא דס"ל שיש לה גם חזקת טומאה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדין בליבון מתכת (2)

ב.   דיני שחיטה בסכין אסורה (3)

ג.    שמועות רב יהודה בדיני השוחט (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com