אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר ספד, בערב שבת, במסע הלוויתו של החייל החרדי יוסף כהן הי"ד שנרצח בפיגוע הירי בגבעת אסף. "כיכר השבת" עם ההספד המלא. 

ההספד המלא

"לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם", הגמרא אומרת שהרוגי לוד אין שום בריה יכולה לעמוד במחיצתם, מי שנהרג על קידוש ה' ואמרו רבותינו - כל מי שנהרג בגלל שהוא יהודי זה נקרא נהרג על קידוש ה', אין שום בריה יכולה לעמוד במחיצתם.

"מי שנהרג על משמרתו כשהוא עומד לשמור על חיי יהודים על חיי אדם, לאיזו דרגה מגיעים, אין לנו מושג ולא נוכל להבין את המדרגה שהגיע המנוח שנהרג על קידוש ה'. אלו מלאכים שנשלחו מן השמים לעיתות בצרה, כשאנו קוראים את הגמרא בפרק חלק בסנהדרין שיש מהאמוראים שאמרו על ביאת המשיח "ייתי ולא אחמיניה", אני רוצה שהמשיח יבוא אבל אני לא רוצה להיות שם, היינו צעירים ולא מבינים, אפילו פשוט שבפשוטים יכול לומר מילה כזו שהוא לא רוצה לראות את המשיח, לראות פניו? הייתכן דבר כזה?

"אבל הם שראו ברוח קודשם, בעיניהם הרוחניות ראו את חבלי משיח, ראו את הצרות את הרדיפות שרותחות בימים אלו, אמרו- אני לא יכול לעמוד שם, לא שהם לא רוצים, לא יכולים לא מסוגלים.

"מי יכול לעמוד ליד בחור צעיר שהוא שוכב כאן שהוא מסר את נפשו, שהוא מסר נפשו כדי לשמור על חיי ישראל, על חיים של יהודים, עמד על משמרתו, בידיעה, במודע, יודע מה הסוכנות שלפניו, והולך במסירות נפש, מי יכול לקלוט בדעתו ולהבין את הגדולה ואת המעלה שבקדושים האלה?

"לקדושים אשר בארץ המה", אנחנו מסתכלים כי אנחנו עדיין כלואים, הנשמות שלנו כלואות בתוך גוף בשר ודם, חומרי זה הלבוש, הגוף הזה שהוא הלבוש החומרי של העולם הזה שבו מתהלכות הנשמות שבו הן פועלות, כל פעולותיהן בעולם הזה, הגו הזה שניתן לנו כאן ואנחנו כלואים בתוכו וזה מסתיר מאיתנו הסתרה אחר הסתרה את מעשיו והנהגותיו של הקב"ה בעולמו.

"זה גם מסתיר מאיתנו את המעלה הגדולה של הנשמה הקדושה שבקרבנו, שרבינו האר"י אומר שהנשמות של בני אדם יותר גבוהות מן המלאכים, צריך להבין, למה צריך להיות יותר גבוהים מן המלאכים? לא די שיהיו כמלאכים? המלאך יש לו תפקיד אחד, לעשות רצון ה', אין לו בחירה והוא לא מצווה מעבר מאשר עשיית רצון ה'.

"האדם מצווה לעשות רצון ה', אבל בתוך הציוויים שלו זה לייצר "והייתם כאלוקים" "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" דמות תבניתו של קודשא בריך הוא שהוא יוצר יש מאין, ואנחנו מצווים לייצר, להפוך את החולין לקודש, אנחנו מוסיפים היום ערב שבת, מוסיפים בערב שבת זמן שהוא חול ומוסיפים עליו קודש, שהוא יהיה קודש, וכן במוצאי שבת גם אנחנו לוקחים דברים אפילו אכילה שהיא גשמית לגמרי, "זה השולחן אשר לפני ה'".

"תפקידנו להפוך את זה לקורבן שיהיה ריח, שכבר עלה והנשמה כבר יצאה ועלתה, היא רואה את המציאות, אז יכול להבין שהגוף זה רק לבוש, אבל כשהאדם כלוא בתוך הלבוש ומוכן למסור את גופו כדי להציל, זה נקרא מסירות נפש מיוחדת. והנביא ישעיהו אומר "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח", הנביא מדבר לנשמה, ואומר לה "קומי אורי", עכשיו את מתחילה, כשאת יוצאת מהגוף "קומי אורי" עכשיו את מקבלת את האור "כי בא אורך", רבים חשבו פירשו מה זה "בא אורך"? שהגיע האור שלך.

"אבל תמיד בכל התנ"ך "כי בא השמש" "ובא השמש", הכוונה שקיעת השמש. אומר הנביא "קומי אורי כי בא אורך" איזה האור? האור של העולם הזה שקע כי עכשיו הנשמה כבר עלתה למעלה, עכשיו קומי אורי, האור שאנחנו קוראים לו אור בעולם הזה הוא מסתיר את האור האמיתי, את המראות האמיתיות, עכשיו כשהיא יוצאת מהגוף ואין לה כבר את האור הזה "בא אורך" שקע אורך, "קומי אורי כי כבוד ה' עליך זרח", כי אז היא זוכה לאור העליון שבו מסתכלים מסוף העולם ועד סופו.

"כמה זה צודק היום במצב של הרגע שהוא כבר רואה באור העליון הזה וזוכה לאור העליון בלי הסתרות, בלי הכליאה תוך הגוף, כמה זה חשוב היום להבין באיזה דרגה, באיזה שמחה נמצאת הנשמה הזאת. אבל כמה זה מסירות בשעה שהיא עדין כלואה וללכת למסור את עצמו לקדושת עם ישראל, קדושת ה' יתברך, קדושת התורה ועם אמונה כזו, עם ביטחון בה' כזה.

"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח", עכשיו זורח עליו אור ה', "כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה" אויבי ישראל המו באומרים כולם אמרו "לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" לא פחות מזה הם רוצים, שלא נשלה את עצמנו, מבית ומחוץ, "לכו ונכחידם מגוי", ואנחנו מתפללים, ואנחנו מאמינים, ואנחנו בטוחים בחסדי ה' עם קדושים כאלה שגם הם מתפללים עבורנו ועבור העם כולו, אנחנו בטוחים, אנחנו יושבים פה ובוכים ומתאבלים ומצטערים כי לב בשר לנו, כי אנחנו מרגישים, אנחנו רחמנים בני רחמנים.

"אבל אנחנו לא נשברים, אנחנו לא מתייאשים, שלא יטעו בנו אויבינו, שלא יחשבו שהם יכולים להכניע אותנו בהפחדות כאלה ובמשברים כאלה, עם ישראל עבר מה שלא עבר אף עם בעולם, נרדפנו מה שלא נדף אף עם בעולם "שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר", ואנחנו מחזיקים ונחזיק מעמד "המה יאבדו ואתה תעמוד".

"אנחנו אומרים למנוח עליו השלום, תהיה שליח ציבור, נבחרת להיות שליח ציבור, תהיה שליח של כל עם ישראל כולם, ולא תשקוט ולא תנוח, תביא צעקתנו, תביא את כאבינו, תביא את דמעותינו לפני ה', לפני כיסא כבודו, כולנו מתפללים, אבל התפילה שלך טובה משלנו, התפילה שלך של קדוש ה', ה' שומע אותך, ה' מקבל אותך בזרועות פתוחות, בוודאי יקבל את תפילתך.

"תביא את הצעקות ואת האנקות שלנו "ותעל שוועתם אל האלוקים" שיעמוד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים לנהל את עמו ואת צאן מרעיתו ואת חיילי ישראל בחסד וברחמים, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים אמן".