אאא

דף כג

*האיבעיות בדיני האמצע. *התלוי בשנים ובגוף.

* איבעיות רבי זירא 1. האומר הרי עלי עולה מן התורים או מן בני היונה והביא מתרוייהו בתחילת הציהוב, והצדדים האם הוי ספיקא ויוצא או בריה ואינו יוצא. ובעי למימר דמזה שצריך קרא למעטה ש"מ דהוי בריה, ודחי דקרא אסמכתא ואיצטריך למעט נרבע ונעבד דהו"א שאינו נוהג בעופות היות ואין מומין בעופות ומום הוקש לדבר ערוה וע"ז קמ"ל דפסלי.

2. המתחייב עולה מאיל או כבש והביא פלגס, והספק אינו אליבא דרבי יוחנן שלומד מפסוק דמביא עמו נסכי איל ש"מ דלא יצא משום דהוי בריה בפ"ע, אלא אליבא דבר פדא שאומר מביא נסכי איל האם מתנה רק בכבש או איל ויוצא שסובר שגם מתנה בבריה וא"כ לא יצא. 3. המתחייב לחמי תודה מהחמץ או מהמצה עבור תודת פלוני והביא שיאור דרבי יהודה אליבא דרבי יהודה, האם הוי ספק וממ"נ יצא ידי נדרו או דהוי בריה ולא נפיק, ובכל הספיקות תיקו.

* הדינים התלויים בשנים ובגוף ומנין 1. תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו שוב אינו רואה, לת"ק חמש שנים כמו הלכות עבודה ולאידך הנהו תקיפין. ולרבי יוסי שלש שנים כדאשכחן בלימוד לשון כשדים ולאידך זהו קליל. 2. כהן כשר לעבודה משיביא שתי שערות ולרבי מגיל עשרים, ואמרינן שאחיו הכהנים לא הניחו לעבוד עד גיל עשרים וזהו ואתי לל"ק כרבי ש"מ דמעיקר הדין שרי, ולל"ב אתי כרבנן אבל רב פוסלו מדרבנן. 3. כהן עובד עד שיזקין וזהו שמרתת. 4. בעל קרי שטבל ולא הטיל מים לכשיטיל טמא ולרבי יוסי בילד ובבריא טהור, וזה כל זמן שעומד על רגלו אחת וחולץ ונועל מנעלו. 5. נתמלא זקנו ראוי להעשות שליח צבור ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו.

שאלות לחזרה ושינון

* איבעיות רבי זירא (3)
* הדינים התלויים בשנים ובגוף ומנין (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com