אאא

אי חשיפת ההסכמים הקואליציוניים ביו המפלגות למשה ליאון בי-ם, ממשיך לעורר סערה. במכתבו ליועמ"ש עיריית ירושלים אלי מלכה כותב וייצמן: "נאמר לי מפי מזכיר העיר מר עידו רוזנברג כי הורית לו שלא לפרסם את ההסכמים שנמסרו לו למרות המועד הקבוע בחוק".

"כנראה שגגה נפלה בידך, שכן החוק מצריך את מסירת ההסכמים תוך שלושה ימים מיום החתימה לפני האירוע המחייב פרסום מינויי סגנים".

למכתב צירף וייצמן את נוסח חוק פקודת העיריות:"נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה: בחירת ראש רשות מקומית; הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית; צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה; מינוי סגן ראש המועצה - ימסרו הצדדים את נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה ימים מיום החתימה והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסר לו ההסכם".

"לאור נסיון העבר באי מענה לפנייותי אל כבו', הנני חוזר וכופל את בקשתי לקבלת מענה למכתביי בכלל ולמכתב זה בפרט".

בהמשך הוסיף וייצמן וכתב ליועהמ"ש: ⁤