אאא

דף ל

*שחיטה שאינה מפורעת. *גודל הסכין.

א.  שחיטה שאינה מפורעת כגון השוחט בכמה מקומות, רב מכשיר ושמואל פוסל, ומייתי ששחיטה צריכה להיות דומיא דחץ שנאמר חץ שחוט לשונם. והשמועות 1. שנים אוחזין בסכין ושוחטים ואפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה כשירה, לשמואל איירי ששחטו בסכין אחד. והא דלא חיישינן שיטרפו זה על זה, לרב שכ"א יסמוך על השני שישחט רוב ולשמואל אין לחשוש שידרוסו. 2. שחט ושט למעלה וקנה למטה או איפכא כשר, ומוקמינן דשחט באלכסון כקולמוס דהשחיטה מפורעת. 3. חלדה בין סימן לסימן פסולה, וקמ"ל אף מלמעלה למטה דעשה כדרך שחיטה. 4. חלדה תחת העור לר"י כשירה ולבי רב ספק, ולדידהו בעינן בהחליד תחת מטלית או תחת צמר מסובך, וכן בעינן בחלדה במיעוט סימנין אחר ששחט רובו, תיקו.

ב.   דיני גודל סכין השחיטה 1. התיז את הראש בבת אחת פסולה דהוי דרסה, ואם שחט במשיכה כשירה אם רוחב הסכין כמלא שני צוארין, ומייתי שצריך לשחוט במשיכה שנאמר חץ שחוט או זהב שחוט. 2. השוחט והתיז שתי ראשין כאחד כשר אם יש בסכין כמלא שלש צוארין. 3. אם הוליך והביא כשר אפילו באזמל דק, וקמ"ל דלא גזרינן אטו אזמל שיש לו קרנים. 4. רבא בדק חץ מפגימה ושחט בו עוף תוך כדי פריחתו, ולא הוי חלדה דראו שנוצות הצואר נחתכו, והעפר הוכשר לכסוי הדם מלמטה ע"י שהזמין את כל הבקעה לכך. 5. אין לשחוט במחט מכיון שהיא נוקבת, ומחט הרצענים דכשירה זהו שהוליך והביא כל שהוא, ודחינן דלמא זהו אזמל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בשחיטה שאינה מפורעת, והשמועות (4)

ב.   גודלו של סכין השחיטה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com