אאא

דף לד

*הכשר בדם שחיטה. *האוכל אוכלין טמאין. *טומאת הגוף בשלישי.

א.  השוחט חיה ועוף ולא יצא מהן דם כשרים ונאכלים בידים מסואבות, ומקשינן מדוע ביצא דם אין לאכול בטומאה 1. אין לומר דאיירי בקדשים: דקתני חיה, אם לא יצא דם פסולה, דם אינו מכשיר, לתכשר בחבת הקודש. 2. בחולין שלקחן בכסף מעשר, כדאמרינן שהטעון טבילה מדרבנן לר"מ מותר בחולין ובמעשר וחכמים אוסרים במעשר ש"מ דלא נאכל בטומאה, ודחי דלמא חכמים שרו בנגיעה ואסרי דווקא באכילה וכגון שחבירו מאכילו ומשנתנו אסרה אף נגיעה. 3. כרשב"א שסובר דהיכן שהוזכר הדין שידים הוו ראשון לטומאה זהו אף לגבי חולין, ולחכמים זהו רק לתרומה, וידים שניות לכו"ע שייכא רק בתרומה. 4. המכניס ידיו לבית המנוגע לר"ע ידיו ראשון לטומאה דקסבר ביאה במקצת שמה ביאה ולחכמים הוו שניות, ולא מוקמינן מתני' כר"ע אף שסובר דשני עושה שלישי בחולין דזהו בטומאה דאורייתא ולא בדרבנן. 5. בחולין שנעשו על טהרת הקודש בטומאת בשר, ופליגי האם אתי גם כמו רבי יהושע או דאמר בדווקא חולין שנעשו על טהרת תרומה וכדלקמן. 6. אין להעמיד בחולין שנעשו על טהרת תרומה וכרבי יהושע, משום שאין לגזור בתרומה בשר אטו פירות, משא"כ בקדשים שייך לגזור בשר חיה אטו בשר בהמה.

ב.   טומאת האוכל אוכלין טמאין, לר"א האוכל ראשון לטומאה נעשה גופו ראשון וכן בשני נעשה שני ושלישי, ולרבי יהושע האוכל אוכל ראשון או שני נעשה גופו שני והאוכל שלישי נעשה גופו שני לקודש ולא לתרומה בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ומפרשינן טעמייהו 1. ר"א קאמר דמצינו לגבי נבלת עוף טהור שהאדם האוכל חמור מן המאכל, ודחינן דחידוש הוא. 2. לרבי יהושע המאכל חמור ששיעורו בכביצה והאדם נטמא רק באכילת חצי פרס, ודחי דלא גמרינן טומאה משיעורין. 3. הטעם דלר"י אדם האוכל שני נעשה שני דמצינו ששני עושה שני ע"י משקין, ואין להביא ראיה ממשקין שנעשים תחילה משום דחמירי. 4. לר"י האוכל שלישי של תרומה גופו נעשה שני לקדש מכיון שטהרת תרומה הויא טומאה אצל הקדש. 5. מהלשון בחולין שנעשו על טהרת תרומה קסבר רבב"ח חולין שנעשו על טהרת הקודש לא פסלי בשלישי, ולעולא פסלי אלא הא דנקט חולין שנעשו על טהרת תרומה זהו לרבותא לומר דאף בהו איכא שלישי.

ג.    טומאת גופו של האוכל אוכל שלישי 1. בחולין שנעשו על טהרת הקודש לרבי יהושע, נחלקו אמוראי אליבא דרבי יוחנן האם גופו נעשה שני לקדש, ומהא דאמרינן שאינו נעשה שני לתרומה לא שמעינן דהוי שלישי דדלמא נקט הכי אגב קודש. והא דאמרינן השלישי בחולין נאכל בנזיד הדמע דהוי תרומה, מתרצינן דזהו משום שאין בו כזית בכדי אכילת פרס. 3. האוכל שלישי של תרומה עצמה אסור לאכול בתרומה ומותר ליגע, וצריכי תרוייהו דקמ"ל לאסור אכילה בחולין ולהתיר נגיעה בתרומה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מדוע ביצא דם בשחיטה אין לאכול בטומאה (6)

ב.   טומאת האוכל אוכלין טמאין, ובמאי פליגי (5)

ג.    טומאת האוכל אוכל שלישי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com