אאא

דף מג

*ההלכות לרבי יוחנן. *הטריפות בוושט.

א.  ההלכות בטריפות שאמרן רבי יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן 1. הלכה כר"י שפוסל ניקבה המרה, ומייתי שחכמים הקשו לו מאיוב שנאמר ישפוך לארץ מררתי ונשאר חי, ודחי דאין מזכירין מעשה ניסים שהרי נאמר בו יפלח כליותי. 2. ניטל הכבד ונשתייר הכבד ונשתייר פחות מכזית פליגי תנאי האם פסול, ופסקינן כמאן דפוסל. 3. מרה שניקבה וכבד סותמה כשירה. 4. ניקב הקורקבן וכיס שלו קיים כשר, וה"ה ניקב הכיס והקורקבן קיים דכשר.

ב.   ההלכות שנאמרו בטריפות הוושט 1. יש לוושט שני עורות חיצון אדום ופנימי לבן, ודווקא בניקבו שניהם הויא טריפה. 2. נתחלפו עורות הושט טריפה. 3. ניקבו העורות זה שלא כנגד זה, פליגי האם בושט כשר ובקורקבן פסול כיון דעובר ומחלחל, או איפכא בושט פסול כיון שמתפשט ובקורקבן כשר כיון דמינח נייח. 4. קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו מתקיים. 5. בספק דרוסה שצריך לבדוק את הושט, יש לבדקה בקרום הלבן שבפנים דא"א לבדקה מבחוץ. 6. נמצא קוץ בושט לא חוששין, ובישב פליגי האם חוששין. ומאן דמכשיר: לא חייש לספק דרוסה, ולא דומה לשתי חתיכות כיון דלא אתחזק איסורא, ואינו כסכין פגומה דהוי ריעותא, ואין ללמוד מספק טומאה ברה"י כיון דגמורי מסוטה. 7. מקום השחיטה בושט, למעלה עד כדי תפיסת יד ולמטה עד המקום שמשעיר, והא דאמרינן שכרס הפנימית מתחילה מטפח בושט אמרינן דהיינו טפח בכרס סמוך לושט או בשור שמשעיר כבר בוושט.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הלכות טריפות שנאמרו ע"י ר"י בר יוסף בשם רבי יוחנן (4)

ב.   השמועות בחכם הרואה טריפה לעצמו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com