אאא

דף נ

*סתימה והקפה בנקב. *כרס הפנימית.

א.  דיני הכשר נקבים ע"י סתימה ומקיפין 1. בני מעיים שניקבו ונסתמו ע"י שירקא דמעייא שיוצאת בדוחק רשב"ג מכשיר, ומייתי דברי רשב"ג שאבל שבא ממקום קרוב אפילו ביום השביעי מונה עמהן. ולענין הלכה פליגי האם הלכה כרשב"ג בתרוייהו, והלכתא רק באבל משום דהלכה כדברי המיקל ולא בטריפה. 2. מקיפין בבני מעיים לדמות ע"י אחר ולתלות שניקב לאחר השחיטה, ורב משרשיא ממשמש ואידמו כיון דבשני משמשו יותר. 3. מקיפים בריאה באותה ערוגה ופליגי מערוגה לערוגה, ולכו"ע לא מגסה לדקה או דקה לגסה. 4. מקיפין בקנה ופליגי האם גם מחוליא לחוליא, ולכו"ע לא מבר חוליא לחוליא. 5. חלחולת שניקבה כשירה הואיל וירכים מעמידות אותה, ואמרינן דהמקום שדבוקה בירכים ברובו או סגי שישאר כדי תפיסה והיינו בשור כמלא אצבע, ושלא במקום הדבק במשהו.

ב.   לת"ק הכרס הפנימית בכל שהוא טריפה, ומפרשינן היכן היא 1. סניא דיבי. 2. איסתומכא דכרסא. 3. מקום צר ומפרשינן שזהו מן המיצר ולמטה. 4. מקום שאין בו מילת. 5. טפח בושט סמוך לכרס. 6. כל הכרס כולו זוהי פנימית, והבשר החופה זהו כרס החיצונה. 7. מפרעתה וזהו היכן שהטבחים קורעים ופליגא רק על שני המ"ד הקודמים. ולר"י שנמצא או טפח או רובה הוי טריפה, ואם נקדרה כסלע הויא טריפה כיון שאם תמתח תעמוד על טפח.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני הכשר נקבים ע"י סתימה ומקיפין (5)

ב.   היכן היא הכרס הפנימית (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com