אאא

דף נא

*מחט בבית הכוסות. *ריסוק איברים בבהמה. *ריסוק בעופות.

* דיני מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות 1. ניקבה רק מבפנים כשירה ואם גם בחיצון הויא טריפה. 2. נמצא עליה קורט דם אף שהמחט היתה מצד אחד בידוע שנעשית לפני השחיטה וטריפה ואם לאו בידוע שנעשה לאחר השחיטה, והכא שונה משאר נקובי דעלמא שא"צ דם כיון דליכא מידי למיסרך משא"כ הכא שיש מחט. 3. הגליד פי המכה בידוע שנעשה שלשה ימים קודם השחיטה, ואם לאו המוציא מחבירו עליו הראיה.

* נפלה מן הגג ושחטה הויא טריפה דחיישינן לריסוק איברים, והשמועות 1. הניח בהמה למעלה ומצאה למטה לא חוששין שנתרסקו איבריה, ואינו דווקא כאשר יש לבהמה היכן להתפס אלא משום שיודעת לאמוד שלא תינזק. 2. בהמה שגררה רגליה תלינן בשיגרונא שזו התכווצות שרירים ואינה טריפה, ואף דבדקינן ונמצא שנפסק חוט השדרה תלינן בשגרונא דשכיח. 3. אילים המנגחים זה את זה לא חיישינן, ואף שהולכים כואבים זוהי חמימות בעלמא, ואם נפלו לקרקע חיישינן. 4. אילים שנגנבו לא חיישינן כיון שנופלים על מותניהם ולא על גבן, ואם החזירום מחמת יראה חיישינן לריסוק איברים, ומחמת תשובה לא חיישינן כיון ששבים כראוי. 5. התכוון להכות בהמתו בראשה והכה בזנבה או איפכא וכן בהיכה כנגד כל השדרה לא חיישינן, אבל חיישינן כאשר ראש המקל הכה באמצעה או שהמקל אינו חלק או שהכה לרוחב הגב. 6. עגל שנולד לא חיישינן לריסוק אף שיצא מבית הרחם שהוא צר, ואין להביא ראיה לכך מדיני זיבה והיתר אכילה ביוצא דופן, או בהלך ע"ג קרקע. 7. לא חיישינן לנפילת השור בבית המטבחיים, כיון שנועץ צפרניו. 8. כאשר חיישינן לריסוק איברים בעינן לחכות מעת לעת, ואם עמדה סגיא בבדיקת חוט השדרה, ואם הלכה פליגי האם צריכה בדיקה ופשטה ידה לעמוד נחשב שעמדה, ועקרה רגלה להלך נחשב שמהלכת. 9. מקום הבדיקה בנפולה, לכו"ע כנגד בני מעים צריך וכנגד הסימנין א"צ, ופליגי בכנגד כל בית החלל. 10. עוף שנחבט ע"ג המים סגי ששט מלוא קומתו ממטה למעלה או במים שעומדים או שמקדים את מרוצת המים.

* דיני ריסוק איברים בעופות 1. נפל על בגד, אם מתוח ע"ג יתדות חיישינן, אבל כשאינו מתוח או במקופל לא חיישינן. 2. רשת שבאויר, חיישינן אם הקשרים סמוכין. 3. בחבילות פשתן, נפל ע"ג חיישינן ומהצד לא חיישינן. 4. פשתן דדייק ונפיץ לא חיישינן ואם אינו מנופץ חיישינן, ואגודות אף בנפיץ חיישינן. 5. נעורת פשתן חיישינן ואם דקה מן הדקה לא חיישינן. 6. סיב הגדל סביבות הדקל חיישינן ואם מחולק לרצועות לא חיישינן. 7. אפר שנכבש חיישינן. 8. בחול חיישינן בגס ולא בדק, ואבק דרכים חיישינן דנכבש. 9. תבן אם עשוי בחבילה. 10. חיטים והדומה להם חיישינן, ולא בשעורים והדומה להם. 11. לא חיישינן בקטניות וכן בחימצי והם אפונים כיון שמחליק, וחיישינן ברוביא שזהו תלתן וכן בחיפצי שאינם עגולים ולא מחליק. 12. פליגי בדין עוף שנדבק לדף, לל"ק נדבק בחד גפא לכו"ע שרי ופליגי בתרי גפי האם יכול להרים את עצמו בראש הכנף, ולל"ב בתרי גפי לכו"ע טריפה ופליגי בחד גפא האם יכול בכך לפרוח, ולהלכה בחד גפא שרי ובתרי אסור.


שאלות לחזרה ושינון

* דיני מחט בעובי בית הכוסות (3)
* השמועות בחשש לריסוק איברים (10)
* דיני ריסוק איברים בעופות (12)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com