אאא

הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה החרדית', כתב בסוף השבוע מכתב על חילול בית הכנסת "שיח ישראל" בקריית יובל בירושלים וביזוי ספרי התורה שבו, ובדבריו קשר בין חילולי השבת המתרבים בתקופה האחרונה, לחילול בית הכנסת.

הראב"ד עורר במכתבו כי "אם אין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, הרי ח"ו אומר לנו הקב"ה "אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות', ה"י".

"תסמרנה שערות ראש על שמועה רעה כי באה, שפרצו בריונים בני בליעל לתוך בית הכנסת בירושלים עיר הקודש, והוציאו מארון הקודש ארבעה ספרי תורה וזרקום לארץ בביזיון, והניחו עליהם חומרי כילוי לכלותם, אוי לאוזניים שכך שומעות – שהניח הקב"ה לבזות את תורתו בתוך פלטרין קדשו", כותב הראב"ד במכתבו.

בהמשך דבריו קשר הראב"ד בין חילול בית הכנסת לחילולי השבת וכתב: "לפנים בישראל בגולה, בשעה שחיללו את הקודש, היו כל בית ישראל בפחד ואימה שמא הקב"ה ישפוך כעסו עלינו בשעה שמידת הדין מקטרגת, והיו מרבים בתפילות ובתשובה ומעשים טובים, וגם עכשיו החובה מוטלת עלינו לפשפש במעשינו ולשוב אל ה', ובפרט להקפיד ביתר שאת על קדושת התורה ועל קדושת השבת, כי אם אנו ח"ו מחללים בידינו את קדשי שמים, או שאין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, הרי ח"ו אומר לנו הקב"ה "אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות", ה"י.

"בשבוע האחרון נוסף צרה לצרה, והממשלה החליטו להוסיף בחילולי השבת ולבנות בתל אביב בעצם יום השבת, והוסיפו חטא על פשע לעודד את החנויות לפתוח שעריהם ביום השבת קודש, והפרצה הולכת וגוברת מעיר לעיר שמעודדים שינהגו כמו בתל אביב להפוך את השבת לחול רח"ל, והגענו למצב שלא רק מחללים שבת אלא מבטלים ועוקרים את יום השבת בעידוד הממשלה והעיריות ברחבי ארה"ק – עד כדי כך שגם קרוב לבני ברק בונים ביום השבת ה"י, והחובה מוטלת עלינו למחות על כבוד שבת קדשינו המחוללת, ולהסיר בכך חרון אף ה' מעלינו ולא לשתוק כבלע את הקודש".

הראב"ד מוסיף וכותב כי "ושמעתי פעם מפי הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל על מה שאמרו חז"ל במשנה בסוף סוטה (מ"ט ע"ב) שבזמן עקבתא דמשיחא "יראי חטא ימאסו", שעוד יבוא זמן גרוע מזה ש"יראת ה' תתייבש" ולא יעניין את הציבור מה שמחריבים את הדת, ואם בשנים קדמוניות היה בוער אש להבה כשניהלו מלחמה למען כבוד שמים, הרי שיבוא זמן שיראת ה' תתייבש, רח"ל, ולא ירגישו שזה נוגע אלינו מה שמחריבים את הדת רח"ל.

"בכתבי האריז"ל מבואר שבדור האחרון כבוד ה' יהא מושפל מאוד, ואותם העוסקים להקים שכינתא מעפרא ולרומם כבוד שמים יזכו לשכר בלי שיעור, ומצפים אנו לשמוע שבכל עיר ועיר מקדשים שם שמים ומשתתפים בצרת השכינה, ואבינו שבשמים ירחם עלינו כי בצרה גדולה אנחנו, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו, ויעזור ה' ויגן ויושיע, ויחיש גאולתינו ופדות נפשינו בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב".

את דבריו חתם הראב"ד בדברים נוקבים: "בחילול שבת מחללים אות הברית לעשות את השבת לדורותם, ובעוונתינו הרבים מסיחים דעת ולא מוחים כראוי, וחייבים לעורר הציבור, המצפה לרחמי שמים מרובים, משה שטרנבוך".

המכתב המלא: