אאא

דף ע

*חלות הקדושה בבכור. *האיבעיות בלידת בכור. *נגיעת הרועה במתה במעים.

א.  ולד בכור כשהוא במעי אמו הוי חולין וכשיצא רובו קדוש כבכור, ודעת רב הונא שקדוש למפרע מתחילת הלידה ולרבה קדוש רק מכאן ולהבא. והשמועות 1. נחלקו היכא שמכר לגוי קודם שיצא רובו או שהשליש הראשון יצא דרך דופן ושני שליש דרך הרחם, והצריכותא דבמכר לגוי רבה לקולא וביצא דרך דופן ר"ה לקולא. 2. במשנתנו המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים וביצא רובו כאחת יקבר, למ"ד קדוש מכאן ולהבא מחתך ומניח ולמ"ד למפרע איירי דווקא במשליך אבל אם הניח נעשה כמי שיצא רובו כאחד ויקבר.

ב.   האיבעיות בדיני לידת בכור ויציאת רובו 1. האם הלכו באיברין אחר הרוב כשיצא רובו במיעוט אבר, ודחי פשיטא דשדינן את האבר בתר רוב העובר ולא בתר רוב האבר. 2. יצא חציו ברוב אבר האם נחשב שכל האבר יצא ואיכא רוב, ומייתי יצא רובו יקבר וכבר ידעינן לדין רובו ככולו ודחי דאתי ליצא רובו במיעוט אבר. 3. בעי האם נחשב חציצה בין העובר לרחם אם כרכו בסיב של דקל או בטלית או בשליא של בהמה אחרת או שהפסיקו ידי המילדת, והאיבעיא ביצא דרך מרגלותיו ונכרך קודם שיצא רובו. 4. בלעתו חולדה והוציאתו והכניסתו והקיאתו בפנים ויצא מאליו. 5. הדביק שני רחמים ויצא מזה לזה, תיקו. 6. נפתחו כותלי בית הרחם דאיכא אויר רחם וליכא נגיעה. 7. נעקרו כותלי בית הרחם ונתלו בפנים בצוארו של העובר, ובעי האם מקדשי רק במקומן. 8. עומד מרובה על הפרוץ ויצא דרך הפרוץ, ופרוץ מרובה על העומד ויצא דרך פרוץ, ושמעינן מינה דאם נגממו כתלי בית הרחם אינו קדוש.

ג.    בהמה שמת עוברה בתוך מעיה ונגע בה הרועה בידו בבהמה טהורה טהור ובטמאה לת"ק טהור ולריה"ג נטמא, ומפרשינן מאי טעמא 1. לת"ק בטהורה טהור שהרי אמו מתירתו באכילה וק"ו שתועיל להוציאו מידי נבילה וה"ה בבהמה טמאה דהוקשה לבהמה טהורה בפסוק וכי ימות, ולריה"ג אתי לטהר קלוט במעי קלוטה. 2. לריה"ג להו"א שנאמר וכל הולך על כפיו בכל החיה שמעינן לטמא מהלכי כפים שבמעי הטמאה אבל קלוט במעי פרה הוי מהלך ארבע במהלך שמונה ופרה במעי גמל מרבינן מכל הולד וקשיא דחזיר במעי חזירתא לא יטמא דהוי מהלך שמונה במהלכי שמונה. 3. למסקנא דריה"ג בפסוק של טומאת מקדש נאמר נבלת בהמה טמאה ולא איירי בטהורה ש"מ דאיירי בעובר דטהור רק בטהורה ולא בטמאה, והפסוק וכל הולך על כפיו אתי למימר דנדרוש לטמא עובר ולא נימא כרבנן דנכתב אגב דרשת חיה בכלל בהמה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' מתי חלות הקדושה בבכור והשמועות (2)

ב.   האיבעיות בדיני לידת בכור ויציאת רובו (8)

ג.    דין בהמה שמת עוברה במעיה והמח' ומ"ט (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com