אאא

דף עב

*הפסוקים בטומאת עובר. *הטהרה ע"י שחיטה.

א.  מחלוקת רבי ישמעאל ור"ע בדרשות הפסוקים בטומאה 1. וכל אשר יגע על פני השדה, לרי"ש לטהר עובר מת במעי אשה ולר"ע לרבות טומאת גולל ודופק ולרי"ש אתי מהל"מ. 2. הנוגע במת בנפש, לר"ע לטמא עובר במעי אשה ולרי"ש לטמא רביעית דם הבאה מן המת, ולר"ע א"צ קרא כיון דמטמא באהל אף רביעית הבאה משני מתים שנאמר נפשות מת.

ב.   הטהרה שנעשית ע"י השחיטה ומנין 1. טריפה שנשחטה אינה מטמאה מדאורייתא אלא רק מדרבנן במוקדשין, והטעם מכיון שהיתה לה שעת הכושר, ולכן אין למוקדשין ללמוד מבהמה טמאה שאין שחיטתה מטהרתה. 2. נולדה טריפה מהבטן יש במינה שחיטה, ובעי להוכיח דלא מהני שחיטת העובר בבטן מהא דאמרינן שלא היתה לה שעת הכושר, ודחינן דאיירי בטריפה משעת יצירתה כגון בעלת חמש רגלים. 3. בן שמונה חדשים חי פליגי האם אמרינן שיש במינו שחיטה אגב אמו או דלא מהני ליה שחיטה לטהרו, והמ"ד שמטהר יליף ששחיטה מטהרת בטריפה מהפסוק וכי ימות מן הבהמה. 4. עובר שהוציא ידו ושחט את אמו ואח"כ חתך את היד, לר"מ הבשר מגע נבילה ולחכמים כמו מגע טריפה שחוטה, ר"מ הקשה דא"כ תתיר באכילה ודחוהו דומיא דטריפה, ושאלם שהעובר אינו גופה ודחוהו שהחותך מן העובר שבמעיה השחיטה מתרת באכילה והחותך מן הטחול אסור.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בדרשות הפסוקים בטומאה (2)

ב.   הטהרה שנעשית ע"י השחיטה ומנין (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com