אאא

דף עח

*החיובים בחולין וקדשים. *במה נוהג.

א.  אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל ואף לאחר חורבן הבית בחולין ובהקדש, ודיני החיובים 1. על אותו ואת בנו איכא מלקות, על קדשים בחוץ איכא כרת ומלקות, ועל חולין בפנים אינו לוקה. 2. דיני הכשרות, בחולין בחוץ כשר על אף שלוקה, חולין בפנים פסול, ובקדשים בפנים ובחוץ פסול משום שחוטי חוץ. והמשנה מפרטת את דיני חולין וקדשים בחוץ ובפנים, תחילה בשתיהם מאותו מין ובאותו מקום, ואח"כ אותו מקום ולא אותו מין, ואח"כ אותו מין ולא אותו מקום.

ב.   ההלכות באותו ואת בנו 1. נוהג בחולין ובמוקדשין דנכתב לאחר פרשת הקרבת שור או כשב, וכתיב ושור דהפסיק הענין אך וי"ו מוסיף על ענין ראשון. 2. נוהג בכלאים ובכוי שנאמר או. 3. ילפינן לחלק דא"צ שישחט שור ובנו שה ובנו, להו"א מאו ולמסקנא מבנו, והא דא"צ שור ושה וכן של אחד מהם להו"א מאו ולמסקנא לרבנן מאותו ולחנניא א"צ קרא דסבר כרבי יונתן. 4. לרבנן אינו נוהג בבן עם אביו, להו"א דילפינן משילוח הקן ונאמר אותו דמשמע אחד ומקשינן דאותו משמע זכר, ולמסקנא נאמר בנו וזהו מי שבנו כרוך אחריו. ולרבי חנניה נוהג בנקיבות שנאמר בנו ונוהג בזכרים, שנאמר אותו ש"מ דחוששין לזרע האב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  החיובים באותו ואת בנו (2)

ב.   במה נוהג אותו ואת בנו (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com