אאא

דף עט

*חוששין לזרע האב. *דיני כוי.

* לר"י אין חוששין לזרע האב ולכן כל הנולדים מסוסה מותרין זה בזה אף שאביהם אינם שור. ולחכמים חוששין ולכן הנולדים מסוסה וחמור ומסוס וחמורה מותרין זה בזה, ובעי האם ר"י מסתפק דלמא חוששין לזרע האב ונפ"מ להתיר הזרע עם אמו. והשמועות 1. הנולדים מסוסה מותרין זה בזה, אמרינן דאיירי דתרוייהו אביהם חמור וקמ"ל דאין לאסור מכיון שצד הסוס משתמש בצד החמור. 2. פרדה שתבעה לא מרביעין עליה סוס ולא חמור אלא מינה, מוקמינן שלא יודעים מינא דאימה, ולא מהני הסימנים שסוס קולו צלול אזניו קטנות וזנבו ארוך דאיירי באילמת וגידמת, ולמסקנא לר"י הוי ספיקא.

* דיני כוי בדבר שנוהג רק בבהמה או רק בחיה, ובאיזה כוי איירי 1. אותו ואת בנו נוהג בכוי לחכמים ולא לר"א, להו"א בתיש הבא על הצביה וילדה בת והבת ילדה בן חוששין לזרע האב ואמרינן שה ואפילו מקצת שה, ולמסקנא לתרוייהו מסתפקים האם חוששין לזרע האב ופליגי בשה ואפילו מקצת שה, ולכן בתיש הבא על הצביה פליגי אם אסור ובצבי הבא על התיישה לכו"ע אסור דפליגי אם לוקין. 2. אין שוחטין כוי ביו"ט ואם שחט אין מכסין, איירי בצבי הבא על התיישה ואסור לכסות מספק שמת אין חוששין לזרע האב ולמסקנא אתי אף כר"א. 3. זרוע לחיים וקיבה לרבנן נוהג בכוי ולר"א לא, איירי בצבי הבא על התיישה דלרבנן חייב בחצי מהמתנות דאי אין חוששין חייב בהכל ואי חוששין הוי מקצת שה וחייב חצי, ולר"א פטור דקסבר אמרינן מקצת שה והמע"ה.


שאלות לחזרה ושינון

* המח' אי חוששין לזרע האב, במאי פליגי והשמועות (2)
* דיני כוי ובאיזה כוי מיירי (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com