אאא

דף פ

*החיות המסופקות. *דינם בקדשים.

א.  החיות המסופקות 1. כוי זהו: איל הבר, הבא מתיש וצביה, בריה בפ"ע ולא הכריעו האם הוא מין החיה או בהמה, ולרשב"ג הוי מין בהמה. 2. עזי יער לר' המנונא הוי מין עז וכשר למזבח מדלא נמנה החיות ודחינן דלמא הוא ממינא של אחת החיות. 3. שור הבר לרבנן הוי מין בהמה דתרגומו של תאו תורבאלא, ולרבי יוסי מין חיה דנמנה עם החיות.

ב.   דיני קדשים באותו ואת בנו 1. ליכא מלקות בשחיטה שאינה ראויה ובמשנה אמרינן דבקדשים בחוץ השני לא ראוי לבפנים ופטור מכרת, ובחולין בפנים אין לשני ללקות, ובקדשים בפנים השני לוקה אף דבקדשים השחיטה אינה מתירה עד שיזרק הדם. 2. לא נמנה במשנה לאו של מחוסר זמן, דבמקום שלוקה משום אותו ואת בנו לא מנה לאוי נוכראי או דהוי לאו הבא מכלל עשה שנאמר מיום השמיני והלאה ירצה. 3. לל"ק דעת ר"ש דאינו נוהג בקדשים משום דהוי שחיטה שאינה ראויה וקשיא דר"ש קאמר דבקדשים שחט אחד בפנים ואחד בחוץ הוי בל"ת ש"מ דנחשב למחוסר זמן ופטור מכרת, ולמסקנא לר"ש נוהג אך אין לוקין משום דהוי התראת ספק שמא לא יזרק הדם. 4. בהמת חולין וולדה קדשים, אם שחט קודם את החולין פטור לר"ש משום דהוי התראת ספק, ואם שחט קודם את הקדשים חייב על החולין, ואם הקדשים היה עולה לרבא פטור דהשחיטה אינה מיועדת לאכילה ולרבי יעקב חייב משום דאכילת מזבח שמה אכילה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף פ

א.  החיות המסופקות (3)

ב.   דיני קדשים באותו ואת בנו (5)

 

דף פא

*דינם בקדשים. *שחיטה פסולה.

א.  דיני קדשים באותו ואת בנו 1. ליכא מלקות בשחיטה שאינה ראויה ובמשנה אמרינן דבקדשים בחוץ השני לא ראוי לבפנים ופטור מכרת, ובחולין בפנים אין לשני ללקות, ובקדשים בפנים השני לוקה אף דבקדשים השחיטה אינה מתירה עד שיזרק הדם. 2. לא נמנה במשנה לאו של מחוסר זמן, דבמקום שלוקה משום אותו ואת בנו לא מנה לאוי נוכראי או דהוי לאו הבא מכלל עשה שנאמר מיום השמיני והלאה ירצה. 3. לל"ק דעת ר"ש דאינו נוהג בקדשים משום דהוי שחיטה שאינה ראויה וקשיא דר"ש קאמר דבקדשים שחט אחד בפנים ואחד בחוץ הוי בל"ת ש"מ דנחשב למחוסר זמן ופטור מכרת, ולמסקנא לר"ש נוהג אך אין לוקין משום דהוי התראת ספק שמא לא יזרק הדם. 4. בהמת חולין וולדה קדשים, אם שחט קודם את החולין פטור לר"ש משום דהוי התראת ספק, ואם שחט קודם את הקדשים חייב על החולין, ואם הקדשים היה עולה לרבא פטור דהשחיטה אינה מיועדת לאכילה ולרבי יעקב חייב משום דאכילת מזבח שמה אכילה.

ב.   דין שחיטה פסולה 1. נמצאת טריפה או שחט לע"ז או שור הנסקל, ר"ש פוטר וחכמים מחייבין. 2. נתנבלה בידו נוחר ומעקר לכו"ע פטור. 3. שחט ראשון לשלחנו ושני לע"ז פטור דקלב"מ, ואם התרבו רק משום אותו ואת בנו רבי יוחנן מחייב ור"ל פוטר, וכן פליגי האם אמרינן קלב"מ בשוגג, וקמ"ל דנחלקו בין במקום שיש צד מיתה ובין היכא דליכא. 4. פרת חטאת להו"א ר"ש פוטר ולמסקנא אינה משנה משום דאף לר"ש נחשבת שחיטה ראויה שהרי יכול לפדותה ע"ג מערכתה. 5. עגלה ערופה אמרינן במשנה דנחלקו ודחינן בגמ' דאינה משנה, ואתי רק כמ"ד שחיטתה אוסרתה דלמ"ד נאסרת בהנאה מירידתה לנחל איתן או משעת לקיחה כבר מאז הויא שחיטה שאינה ראויה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף פא

א.  דיני קדשים באותו ואת בנו (5)

ב.   דין שחיטה פסולה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com