אאא

דף פד

*היכן נוהג ובמוקדשין. *דרך ארץ. *שחט לחולה בשבת.

א.  כסוי הדם נוהג: בארץ ובחו"ל, אף שלא בפני הבית, במזומן, בחולין ובמוקדשין, בחיה ועוף ומספק אף בכוי. ומפרשינן מדוע לא נוהג במוקדשין 1. צריך לתת עפר מלמטה ומלמעלה וא"א לתת למטה דאם מבטלו הוי מוסיף על הבנין ואם לאו הוי חציצה ובעינן ראוי לבילה, ולא אמרינן שיגרר ויכסה משום דהוי מחוסר שפיכה גרירה וכיסוי. 2. בקדשי בדק הבית דאם שחטן הוי אסוה"נ, ולא מהני לפדותן דבעינן העמדה והערכה וקסבר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, או שנאמר ושפך וכסה וזה מחוסר שפיכה פדיה וכסוי. 3. נאמר חיה או עוף להשוותם דכמו שבחיה כולן חייבות בכיסוי ה"נ בעוף, ואין לומר דתהא בהמה בכלל חיה לכיסוי שנאמר על הארץ תשפכנו כמים, ונאמר שלש פעמים מים למעט שאין מטבילין בדם ובשאר משקין זוחלין ומכונסין.

ב.   סוגית עניני דרך ארץ באכילה ובממון 1. אשר יצוד ציד, לרבות ניצודים מאליהן ודרך ארץ שלא יאכל בשר תדיר. 2. כי ירחיב ואמרת אוכלה בשר שלא לאכול בשר לתיאבון, ויזבח מצאנו ובקרו ולא את כולו. ואמרינן שמי שיש לו מנה יאכל ירק, עשרה דגים, חמשים בשר בכל שבוע, מאה מנה ישפות קדירה בכל יום, ואחר שנחלשו אמרינן שמי שיש לו פרוטה יריצנה לחנוני ואפילו ללוות. 3. מהפסוק כבשים ללבושך שמעינן: שילבש מגיזי צאנו, ימכור שדה ויקח עתודים, ויתפרנס מחלב גדיים שבביתו, לחמו קודם ללחם ביתו, וירגיל את ילדיו למאכלים קלים. 4. כוס כשפים עדיפה על כוס מים פושרין וזהו טרם שרתחו, לא נתן בה תבלין, ובכלי מתכות. 5. הרוצה לאבד מעותיו ילבש בגדי פשתן רומי, ישתמש בכלי זכוכית לבנה, וישכור פועלים לעשות בשוורים ואל ישב עמהם. 6. לעולם יאכל פחות ממה שיש לו, וילבש במה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו כיון שתלויים בו.

ג.    בעי למימר שהשוחט לחולה בשבת צריך לכסות את דמו ודחינן דאפילו ביו"ט אם שחט אין מכסין דמילה ודאה דוחה שבת ואין ספיקה דוחה יו"ט ק"ו לכסוי דאין ודאו דוחה שבת שספיקו לא ידחה יו"ט. והדחיות 1. תקיעת שופר בגבולין תוכיח שאין ודאה דוחה שבת וספיקה דוחה יו"ט בספק איש ספק אשה, לרבי יוסי ידחה דקסבר אשה ודאית גם חייבת בתקיעה, ואף למ"ד אשה פטורה מתקיעת שופר איכא למפרך דתקיעת שופר ודאה דוחה שבת במקדש משא"כ כיסוי. 2. פרכינן דמילה אינה נוהגת בלילות כבימים משא"כ כיסוי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מדוע כיסוי הדם אינו נוהג במוקדשין (3)

ב.   ענייני דרך ארץ באכילה ובממון (6)

ג.    כסוי הדם בשוחט לחולה בשבת וביו"ט, והדחיות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com