אאא

דף צב

*ובגפן שלשה שריגים. *קראי דהושע. *חלקי גיד הנשה.

א.  דרשות הפסוק ובגפן שלשה שריגים והיא כפורחת עלתה נצה הבשילו אשכלותיה ענבים 1. עולם, אברהם יצחק ויעקב, אמהות ושבטים. 2. תורה, משה אהרן ומרים, סנהדרין וצדיקים שבכל דור. 3. ירושלים, מקדש מלך וכה"ג, פרחי כהונה ומתנות. 4. תורה, באר עמוד ענן ומן, ביכורים ונסכים. 5. ישראל שנמשלו לגפן: זמורות בע"ב, אשכולות ת"ח, עלין ע"ה, קנוקנות אלו הריקנין, שלשה רגלים, והגיע הזמן שישראל יפרו וירבו ויגאלו וזמן מצרים לשתות את כוס התרעלה, ששתו בימי משה, נבוכדנצר ולעת"ל.

ב.   דרשת הפסוק בהושע על ישראל 1. ואכרה לשון מכירה. 2. בחמשה עשר זה ט"ו ניסן שבו נגאלו ישראל ממצרים. 3. כסף אלו צדיקים. 4. חומר ולתך שעורים אלו מ"ה צדיקים שהעולם מתקיים עליהם. 5. ואקחה שלשים הכסף ואשליך אותו בית ה', ששלשים צדיקים מהם נמצאים בא"י והשאר בבבל. 6. וישקלו את שכרי שלושים כסף, אלו שלשים צדיקי אוה"ע שמתקיימים עליהם, או אלו שלשים מצוות בני נח, ומקיימים רק על שלש: שלא כותבים כתובה לזכרים, לא שוקלים בשר המת במקולין, ומכבדים את התורה.

ג.     חלקי גיד הנשה 1. לת"ק נוהג בשליל ולר"י לא, ואמרינן דלכו"ע חלבו מותר, להו"א קאי על חלבו של בן תשעה חי שנמצא בשליל וקשיא דה"נ פליגי, ולמסקנא בחלבו של גיד הנשה ואף דלר"מ יש לחתוך שמנו מעיקרו זהו רק מדרבנן. 2. לרב התורה אסרה רק את הקנוקנות שהם הגידים הדקים ולא את הגיד עצמו כיון שקשה כעץ ואין בו טעם, ולעולא עץ הוא והתורה חייבה עליו וכמו דאמרינן חלב ולא חוטין ה"נ גיד ולא קנוקנות. 3. הגיד הפנימי הסמוך לעצם אסור מדאורייתא ולוקין עליו וחלקו נכנס לבשר, והגיד החיצון הסמוך לבשר אסור מדרבנן ואין לוקין עליו ובסופו סמוך לעצם.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דרשות הפסוק ובגפן שלשה סריגים (5)

ב.   דרשת הפסוקים בהושע על עם ישראל (6)

ג.    חלקי גיד הנשה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com