אאא

דף קג

*קראי באבר מהחי. *הצירוף לכזית באבר.

א.  דרשות הפסוקים באבר מן החי, לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי, בשר בשדה טריפה לא תאכלו זה בשר מן הטריפה, ובשר מן החי נלמד לפי רבי יוחנן מבשר בשדה טריפה ולר"ל מהנפש עם הבשר. ומפרשינן מפני מה האוכל אבר מן החי מן הטריפה ר"י מחייב אחד ור"ל שתים 1. איירי בבהמה שנטרפה עם לידתה, לר"י בהמה בחייה עומדת לאיברים ואיסור טריפה ואבר מן החי חלו ביחד ולר"ל לא עומדת לאיברים ולכן איסור אבר לא חל איסור טריפה. 2. לכו"ע אינה עומדת לאיברים, ופליגי האם איסור אבר חל על איסור טריפה. 3. לכו"ע עומדת לאיברים ואיירי שנטרפה אחרי שנולדה ופליגי האם איסור טריפה חל על איסור אבר. 4. בחתך ממנה אבר וע"י כך נטרפה, דלר"י בחייה אינה עומדת לאיברים וחלו יחד איסור אבר וטריפה, ולר"ל עומדת בחייה לאיברים ולכן לא חל איסור טריפה, וה"נ נחלקו באוכל חלב מן החי מן הטריפה האם חייב שתים או שלש ופלוגתייהו כנ"ל.

ב.   הצירוף לכזית באבר מן החי 1. אבר שחילקו לשנים מבחוץ, לר"י פטור ולר"א חייב דקסבר מחוסר קריבה אינו כמחוסר מעשה. 2. אבר שבלעו לחצאין לר"י חייב דגרונו נהנה בכזית ולר"ל פטור דבעינן שתרד למעיו שיעור אכילה, ומשכחת חיובא לר"ל בעצם קטן. 3. כזית לר"ל חוץ משל בין השינים ור"י פליג, ומפרשינן דבין השינים לכו"ע לא מצטרף ופליגי בין החניכים שנדבק לחיכו ונהנה גרונו ולא מעיו ופלוגתייהו כנ"ל. 4. אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר ואפילו אותו חצי זית חייב, כיון שנהנה גרונו מכזית.

הדרן עלך פרק שביעי דחולין!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' באבר מן החי מן הטריפה (4)

ב.   הצירוף לכזית באבר מן החי (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com