אאא

דף קד

*חילוק בשר וחגבים. *הפרדת בשר וחלב.

א.  הדברים הנוהגים בבשר בהמה ועוף ולא בדגים וחגבים 1. אסור לבשלו בחלב, ומוקמינן לרב יוסף דבשר עוף אסור מדאורייתא ודלא כר"ע וקשיא דדין הנודר שבסיפא אתיא כר"ע, ולרב אשי כולה כר"ע וקאמר דכל הבשר אסור לבשל בחלב מהם מדאורייתא ומהם מדרבנן ודגים וחגבים שרי. 2. אסור להעלות עם הגבינה על השלחן, ואתיא כמ"ד בשר עוף מדאורייתא דאל"כ הוי גזירה לגזירה, ודרבנן דאף למ"ד דרבנן איכא למיגזר חדא גזירה שמא יעלה בשר בהמה באילפס ראשון. 3. הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים אבל אסור בעוף, ואתיא כר"ע הסובר שכל דבר שהשליח נמלך עליו נחשב מינו, ולכן סובר שדילועין בכלל ירק.

ב.   ההפרדה בין בשר לחלב 1. ב"ה אוסרים להעלות עוף עם גבינה על השלחן שאוכל עליו וב"ש מתירין להעלות ולהו"א שרו אף לאכול ונדחה, ולכו"ע שרי לתת זה בצד זה ע"ג השלחן שסודר עליו את התבשיל. 2. עוף וגבינה נאכלים באפיקורן והיינו דרך הפקר, בלא נטילת ידים ובלא קינוח הפה, ואמרינן דאם אוכל ביום ורואה שידיו נקיות אף בבשר א"צ לרחוץ את ידיו. 3. לכו"ע צריך להדיח את פיו במים ולקנח בפת, ולרבי זירא הקינוח דווקא בפת חיטים קרה ורכה דאל"כ מתפורר ואינו מקנח כראוי, ולמסקנא אפשר לקנח בכל דבר מלבד קמח תמרים וירקות. 4. בין אכילת גבינה לבשר א"צ לשהות אבל בין הבשר לגבינה צריך לשהות וכן בשר שבין השיניםאשכחן שנקרא בשר. ומייתי דמר עוקבא המתין מסעודה לסעודה ואביו המתין מעת לעת ולכן קרא לעצמו חומץ בן יין, וכן שמואל אמר שהוא חומץ בן יין כיון דסייר נכסיו פעם ביום ואביו פעמיים ביום.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדברים הנוהגים בבשר בהמה ועוף ולא בחגבים (3)

ב.   ההפרדה בין בשר לחלב (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com