אאא

דף קה

*מים ראשונים אמצעים ואחרונים. *סבר אביי ומסקנתו.

א.  דיני מים ראשונים אמצעים ואחרונים 1. מים ראשונים מצוה מדרבנן, אמצעים רשות אבל בין גבינה לבשר הוו חובה, ואחרונים חובה מפני מלח סדומית. 2. מים ראשונים מותר ליטול להיכן שרוצה, ואחרונים אסור ע"ג קרקע וי"א דבעינן ליטול דווקא לתוך כלי ולכן אוסר אף ע"ג קיסמים. 3. מים ראשונים נוטלים בין בחמין בין בצונן ומים אחרונים רק בצונן כיון שאינם מעבירין את הזוהמא, ואמרינן דאסור ליטול ביד סולדת וקאי לל"ק על מים ראשונים ולל"ב רק על מים אחרונים. 4. מים ראשונים גרמו האכלת בשר חזיר וי"א בשר נבילה, מים אחרונים הוציאו אשה מבעלה או הרגוה.

ב.   הדברים שאביי סבר בתחילה ומסקנתו 1. לא שופכים מים אחרונים על הקרקע, להו"א משום זוהמא, ולמסקנא משום רוח רעה. 2. כאשר אדם שותה אין לוקחין כולם מלפניו, להו"א שמא יכעיסנו ויתקלקל ולמסקנא דקשי לרוח צרדא, וזה אם מוציא חוץ לד"א ואינו מחזיר ובדבר שנצרך לסעודה. 3. אוספים פירורים, להו"א משום נקיון ולמסקנא דקשה לעניות וכדאשכחן באדם שאכל ע"ג עשבים ועקרן והשליכם לנהר. 4. לא שותים קצף, להו"א משום מאיסותא ולמסקנא קשה שתיתו לכרסם והוא ריר מהחוטם, נפיחתו קשה לראש, ודחייתו לצדדין קשה לעניות, ולכן יש לשקעו במשקה. 5. לא אוכלים ירקות מאגודות הגנן, להו"א דנראה כרעבתנות ולמסקנא דקשה לכשפים וכמו המעשה במכשפת שעצרה את הספינה. 6. לא אוכלים ירק שנפל על השלחן, להו"א משום מאיסותא ולמסקנא דקשה לריח הפה. 7. לא יושבים תחת המרזב, להו"א משום שהמים מאוסים ולמסקנא דשפיחי מזיקין וכמו המעשה בסבלים שהניחו שם חבית והשד הזיק ופרע באיחור מכיון שאין לו רשות לקחת מדבר קשור וחתום מדוד ומנוי. 8. שופכים מים מכד לפני השתיה, להו"א משום קיסמים ולמסקנא משום מים הרעים ששתו מהן מזיקין.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני מים ראשונים אמצעים ואחרונים (4)

ב.   הדברים שאביי סבר בתחילה ובמסקנתו (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com