אאא

דף קו

*נט"י בחמין. *דיני נט"י. *דיני הנטלא.

א.  דין נטילת ידים במים חמים 1. חמי האור פליגי האם נוטלים מהן לידים. 2. חמי טבריא במקומן להו"א שרי, לקחת מהן בכלי לכו"ע אסור, וכאשר העבירן לחריץ שרי לטבול בהם ולחזקיה שרי לטבול בהם את ידיו ור"י אוסר דגזרינן אטו כלי, וכן פליגי תנאי במים שנפסלו משתיית בהמה.

ב.   עבור מה צריך ליטול ידים, והדינים 1. נט"י לחולין גזירה משום תרומה, וכן מצוה לשמוע דברי חכמים, ואיכא אסמכתא מהפסוק וידיו לא שטף במים. 2. נט"י לפירות אמרינן משום נקיות והוי להו"א מצוה ולמסקנא רשות, ור"נ אוסר דקסבר הוי גסות הרוח וכמו דילפינן מרבי אמי ורבי אסי דאין נט"י לפירות ואין מזמנין עליהן ושני ת"ח שאכלו מצוה ליחלק ולברך כל אחד בנפרד. 3. נט"י עד הפרק שבאמצע האצבעות, בתרומה עד הפרק שבגב היד וקידוש ידיו ורגליו עד הפרק העליון שמתחבר לזרוע ושווים בדיני חציצה, וי"א דמקום נט"י לחולין ולתרומה שוה באצבעות ולקולא או בגב היד ולחומרא. 4. שרי ליטול ידיו בבקר ולהזהר עליהם וכל היום יסמוך על נטילה זו, וי"א דזהו דווקא בשעת הדחק וכגון במקום שלא מצוי מים.

ג.    דיני הכלי שנוטל ממנו 1. אסור ליטול ידים שלא מכח גברא, ולכן אין ליטול ידים מצינור המושך מים מעצמו, מלבד בתחילת השפיכה או אם שופך לצינור שפיו גדול. 2. צינור שמחובר לנהר בכונס משקה נחשב מחובר ושרי להטביל בו ידים. 3. כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו. 4. כלי שאין בו רביעית לא נוטלים ממנו אפילו לאחד, ואם מחזיק רביעית נוטלין ממנו אפילו שנים. 5. אמרינן דיש להקפיד על כלי שלם, מראה מים ושיעור רביעית. 6. נוטלין ממגופת חבית שתקנה שתחזיק רביעית אף שמתחילה לא נעשתה לכך וכן בכלי עור, אבל אין נוטלין משק וקופה אף שמחזיקים רביעית משום דרובם אינם מקבלין.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  נטילת ידים במים חמים (2)

ב.   עבור מה צריך ליטול ידים, והדינים (4)

ג.    דיני הכלי שנוטל ממנו (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com