אאא

דף קי

*רמי בר תמרי. *דיני הכבד. *טעם איסור להיתר.

א.  רמי בר תמרי אכל כחל בפומבדיתא ומייתי מה ענה לרב חסדא 1. כיצד מתיר, מאתרא דר"י שמתיר. 2. נותנין חומרי המקום שבא לשם, אכל חוץ לתחום. 3. במה צלה, בחרצנים. 4. חשש יין נסך, הוי לאחר י"ב חדש. 5. גזל, הוי יאוש משום דהרקיב. 6. לא הניח תפילין, דהוי חולה מעיים. 7. לא הטיל ציצית, הויא שאולה. 8. רצו להלקות אדם שלא כיבד את הוריו, א"ל שבקוהו כיון דעל מ"ע שמתן שכרה בצדה אין ב"ד של מטה מוזהרין.

ב.   דיני הכבד 1. אם בשלו בפ"ע מותר כיון דטריד למיפלט. 2. בישל כבד עם דבר אחר בעי האם אוסרתו, והא דתנן שכבד אוסר דלמא זהו בטריפה ומשום שמנונית, ולמסקנא זו מחלוקת תנאים. 3. אם פי הקנה הוא מחוץ לקדירה אינו אוסר, כיון ששופך את הדם לבחוץ. 4. אם לפני הבישול חלט את הכבד בחומץ או ברותחין, מותר לבשלו עם אחרים. 5. כבד שלוקה ומתובלת לכו"ע אוסרת ונאסרת. 6. דם הסמפונות אסור, להכי יש לקרעו שתי וערב ולצלותו כאשר פי החתך למטה, אבל טחול א"צ קריעה כיון שאין בו דם. 7. צליית כבד ע"ג בשר לל"ק שרי דדם שריק ולל"ב אסור דדם דאורייתא, וכחל ע"ג בשר לל"ק אסור דנדבק ולל"ב שרי דחלב שחוטה דרבנן. ולהלכה בתרוייהו מעל הבשר שרי רק דיעבד ומתחתיו שרי לכתחילה, ובלבד שלא יהא מתחתיו כלי לקבלת השומן.

ג.    דיני פליטת טעם של איסור לתוך היתר 1. סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח כיון דפולט דם בית שחיטה, ואם חתך צונן פליגי אי בעיא הדחה. 2. קערה שמלח בה בשר שמואל אסר לאכול בה רותח דקסבר מליח כרותח, ונחלקו אי רבי יוחנן שרי או דה"נ אסר, ומייתי דמהני טעימת קפילא אם יש בה טעם דם. 3. דגים רותחים שנתנם בקערה שאכלו בה בשר הוי נ"ט בר נ"ט, שמואל שרי ורב אסר ושמעינן לה מכללא שהרגיש בקערה טעם סמנין ואפשר למידחי שהם מרים מאד ורב קאמר דאוסר ולא חזר בו ופסקינן כשמואל. 4. צנון שחתכו בסכין של בשר מותר לאכלו בכותח, להו"א כיון שבלע היתר ולמסקנא משום שאפשר לטעמו, ולהלכה צנון אסור כיון שאגב חורפיה בלע, קישות שרי ע"י גרירה, לפת שרי דהטעם לא ניכר, וסלק אסור כיון דנותן בו טעם. 5. ליד כותח אין להניח כלי של מלח שמא יפול מהכותח לתוכו ויתן בבשר, וחומץ ליד כותח שרי דליתיה לאיסורא בעין. 6. שרינן גוזל שנפל לכותח כיון שנאכל מחמת מלחו אינו כרותח, ואמרינן דה"נ חי אבל צלי צריך קליפה ואם הגוזל מבוקע או מתובל כולו אסור.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  תשובת רמי בר תמרי לרב חסדא (8)

ב.   דיני הכבד (7)

ג.    דיני פליטת טעם איסור לתוך ההיתר (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com