אאא

דף קיז

*דין קיבה. *חומר חֵלב ודם.

א.  דין קיבה 1. המשנה אוסרת קיבת בהמת גוי ושל נבילה וקשיא דכל שחיטת גוי הויא נבילה, ומתרצינן בלוקח גדי מגוי חיישינן שינק מבהמה טמאה כיון שלא בדלים מהם, ולשמואל קאמר קיבת שחיטת גוי הויא נבילה ואסורה ואתיא במשנה ראשונה דלאחר חזרה הקיבה עצמה מותרת ואסרינן רק מעמיד בעור קיבת נבילה. 2. המעמיד חלב בעור של קיבת כשירה אם העור נותן טעם בחלב אסורה. 3. כשירה שינקה מן הטריפה החלב שבתוך אסורה, וטריפה שינקה מכשירה מותר כיון שכנוס במעיה. והא דברישא אסרינן קיבת נבילה, להו"א משום דנראה כאוכל נבילות ובטריפה איכא שחיטה וקשיא דיש לחוש שיבא לאכול אף מבשרה, ולמסקנא רישא קודם חזרה ומשנה לא זזה ממקומה. 4. דיני ההעמדה בקיבת נבילות שרי, בקיבת שחיטת גוי מחלוקת ולהלכה שרי, ואין מעמידין בעור קיבת נבילה.

ב.   חֵלב יותר חמור מדם שמועלין בו וחייבין משום פגול נותר וטמא, ודם חמור מחלב שנוהג בבהמה חיה ועוף טמאים וטהורים, ומפרשינן דין מעילה 1. יש מעילה בחלב שנאמר באימורי פר כהן משיח כאשר יורם משור זבח השלמים וילפינן בהיקש דמועלין באימורי שלמים ואיצטריך ליותרת ושתי כליות, ונאמר כל חלב לה' לרבות אימורי קדשים קלים למעילה ואיצטריך לחלב האליה של כבש דליתיה בפר. 2. בחלב האליה ילפינן ואפ"ה מותרת באכילה, לרב זביד שנאמר כל חלב שור כשב ועז דאסור רק מה ששוה בכולהו, ולרב אשי שנאמר חלבו האליה ולא נקרא חלב סתמא ודחינן דא"כ אף לא ימעלו בו. 3. אין מעילה בדם שנאמר לכם שלכם יהא, לכפר דלא ניתן למעילה, או הוא דלפני כפרה שוה לאחר כפרה ולאחר כפרה אין מעילה דאין דבר שנעשית מצותו ומועלין בו. וצריכי תלתא קראי למעט מנותר מעילה וטומאה, אבל פיגול א"צ קרא למעטו כיון שהוא מתיר. 4. הא דמועלין בתרומת הדשן אף שנעשית מצותו, הוי שני כתובים הבאים כאחד יחד עם בגדי כהונה לרבנן שמצריכים גניזה או עם עגלה ערופה, ולמ"ד מלמדין ילפינן ממיעוטא שנאמר ושמו והערופה.

הדרן עלך פרק שמיני דחולין!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דין קיבה (4)

ב.   דיני מעילה בחלקי הבהמה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com