אאא

דף קיח

*הדרשות בשומר וידות. *הקושיות בשומר ויד.

א.  העור דהוי שומר לבשר וכן הרוטב הקיפה והאלל העצמות הגידין הקרנים והטלפים מצטרפין לטומאת אוכלין ולא לטומאת נבילות, והדין שכל דבר שהוא יד ואינו שומר דינו שנטמא ביחד עם הבשר ומטמא את מי שנוגע בו ואינו מצטרף לכשיעור ושומר אף שאינו יד טמא ומטמא ומצטרף. ומייתי את דרשות הפסוקים 1. על כל זרע זרוע, להו"א ששומר נטמא טומאת אוכלין דילפינן כדרך שבנ"א מוציאין לזריעה והיינו חטה בקליפתה, ולמסקנא הוו תלתא קראי ואתו לשומר של זרעים, אילנות, ובשר ביצים ודגים. 2. שומר אינו מצטרף לכזית של טומאת נבילות שנאמר בנבלתה, אבל הנוגע בשומר של נבילה נטמא כדין הנוגע ביד, שנאמר יטמא. 3. נאמרו שלש פעמים לכם לרבות ידות לגבי זרעים נבילות ותנור, ואמרינן דאתו להכניס ולהוציא בידות ושומר כיון שמגין אתיא בק"ו מידות הלכך קרא דזרע זרוע אתי למימר דמצטרף.

ב.   הקושיות על דרשות הפסוקים בשומר ובידות 1. אימא דקראי אתו ליד רק להכניס ושומר להכניס ולהוציא ולא ידעינן יד להוציא ושומר לצרף, ודחי דאם מכניס טומאה כ"ש שמוציא. 2. אימא יד להוציא ושומר להכניס ולהוציא, ותירץ דאיכא ייתור. ומפרשינן דא"א לכתוב רק באחד כיון שזרעים טומאתן מרובה תנור מטמא מאוירו ונבילה מטמאה אדם ובמשא וטומאה מגופה, וא"א שלא יכתב זרעים כיון שמטמאין בנגיעה ותנור אינו אוכל ונבילה דלא נדע שהיד מטמא אדם. אלא קרא יטמא דאתיא לשומר של נבילה באם אינו ענין ליד דעלמא דמכניס טומאה, או דכתיבא יד על הכנסת טומאה וא"כ כ"ש שמוציאה. 3. דלמא קרא דשומר של נבילה אתי לשומר בעלמא ולא ליד, ומתרצינן דכיון שמשמש מעשה יד לכן תנהו ענין ליד, או דנדחה תירוץ זה וכדלעיל ואתי לגופיה ואף דאתיא בק"ו מידות בק"ו טרח וכתב לה קרא. 4. אי ילפינן שומר מקרא דזרע זרוע כדרך שמוציאין לזריעה קשיא אמאי אמרינן דפיטמא של רימון וכן העור הוי שומר, אלא נאמר שלש פעמים זרע ואתיא לשומר של זרעים, אילנות, ובשר ביצים ודגים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דרשות הפסוקים בדין טומאת יד ושומר (3)

ב.   הקושיות על הדרשות בשומר וידות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com