אאא

דף קכ

*מצטרפין לטמא. *משקה באוכל.

א.  הדברים שמצטרפים לטמא וביאורם 1. הרוטב להו"א זהו שומן וקשיא א"כ יטמא בפ"ע ולמסקנא ליחה היוצאת מן הבשר ומצטרפת לטומאה רק אם קרשה ואם לאו מצטרפת רק ביוה"כ דהתם בעינן יתובא דעתא. 2. קיפה להו"א דק שבשולי הקדירה וקשיא שיטמא בעצמו, אלא זהו תבלין. 3. אלל פליגי אם זהו מרטקא והוא גיד השדרה והצואר או בשר שפלטתו סכין, ופלוגתייהו האם גיד הצואר ג"כ מצטרף, ומייתי דרופאי אליל דקרא זהו מרטקא, ור"י דקאמר האלל המכונס שיש בו כזית במקום אחד זהו ודאי בשר שפלטתו סכין ואיירי שמקצתו חישב עליו או מקצתו פלטתו חיה. 4. המשנה בטהרות מביאה גם חרטום ומוקמינן דזהו החלק התחתון של העליון כמו עץ. 5. צפרנים במקום שמובלעים בבשר. 6. קרנים, במקום שחותכים ויוצא דם.

ב.   מנלן דמשקה דינו כאוכל 1. נאמר נפש לרבות את השותה לגבי המחה את החלב וגמעו ובחיוב כרת על חמץ בפסח ונבלת עוף טהור, ואמרינן דא"א ללמוד חדא מתרתי דנבילה לא עונש כרת, חמץ היתה לו שעת הכושר, וחֵלב הותר מכללו בחיה להדיוט, משא"כ מליקה דכהנים זוכים משלחן גבוה. 2. בשרצים נאמר הטמאין לאסור צירן ורוטבן וקיפה, א"א ללמוד מהנך היות ושיעורן כזית ונימא דיו, וא"א לכתוב רק בשרצים כיון שטומאתן במשהו. 3. טבל, חדש, שביעית, וכלאים, משקין היוצאין מהן כמותן אפשר ללמוד מהנך דהוו איסור הבא מאליו. 4. ביכורים נאמר פרי אתי ואין להביא משקה ותרומה הוקשה לביכורים. 5. הקדש דהוי איסור שאינו בא מאליו אתי להו"א מביכורים ודחי דטעון קרייה והנחה, ותרומה יש בה מיתה וחומש, ולמסקנא מתרומה או ביכורים וחד מהנך. 6. מי פירות של תרומה כגון דבש תמרים ר"א מחייב קרן וחומש דילפינן מביכורים וקסבר דון מינה ומינה דאפילו שאר מינין, ורבי יהושע פוטר דאמרינן אוקי באתרה ומשקין של תרומה דווקא תירוש ויצהר וקסבר דאף ביכורים מביאין משקה רק תירוש ויצהר דגמר מתרומה. 7. השותה משקין של ערלה לוקה רק בתירוש ויצהר, ואתי כרבי יהושע ויליף ערלה מביכורים בגז"ש פרי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדברים שמצטרפין לטמא וביאורם (5)

ב.   מנלן דמשקה דינו כאוכל (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com