אאא

דף קכח

*האיבעיות בדיני ידות. *טומאת אבר מהחי.

א.  האיבעיות בדיני ידות 1. האם בהמה בחייה נעשית יד לאבר. 2. קישות שנטעה בעציץ שאינו נקוב והגדילה ויצאה חוץ לעציץ טהורה ולר"ש רק מה שיצא נטהר, ובעי מהו שתיעשה יד לחברתה. 3. המשתחוה לחצי דלעת אסורה, ובעי מהו שתיעשה יד לחברתה. 4. יחור תאנה שנפשח ומעורה בקליפה ר"י מטהר ולחכמים טהור רק אם יכול לחיות, ובעי האם נעשה יד לחבירו. 5. אבן שבזוית חולץ את כולה ונותץ רק את שלו ומניח את של חבירו ובעי מהו שתיעשה יד, ועלו בתיקו.

ב.   בהמה שמתה ויש בה אבר המדולדל מטמא משום אבר מן החי ולא משום אבר מן הנבילה ונפ"מ שבשר הפורש ממנו אינו מטמא, ומייתי מנין לאבר מן החי שמטמא 1. וכי ימות מן הבהמה ילפינן לאבר מן החי שמטמא ולטריפה שיצא אבר ממנה ושחטה שרק מקצתה מטמא. 2. בשר הפורש מן החי אינו מטמא שנאמר וכי ימות מן הבהמה וילפינן לריה"ג דומיא דמיתה שאינה עושה חליפין, לר"ע דומיא דבהמה שהיא גידים ועצמות וקסבר כוליא וניב שפתים אינם אבר ולרבי בשר גידין ועצמות וקסבר דארכובה אינה אבר. 3. גבי שרצים נמי נחלקו דריה"ג יליף מבמותם ור"ע ורבי ילפי משרץ, וצריכא לאשמועינן בתרוייהו כיון דשרץ מטמא בכעדשה ובהמה מטמאה במשא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  האיבעיות בדיני ידות (5)

ב.   אבר המדולדל בבהמה שמתה, ומנין לאבר מן החי מטמא (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com