אאא

דף קלא

*מתנות בלוי. *סוגי המתנות ודינם.

א.  אמרינן דלא לוקחים מתנות כהונה מלוים משום דמסתפקינן האם נקראים עם, והשמועות 1. מתנות כגון הזרוע אין מוציאין מכהן לכהן ולא מלוי ללוי ומשמע דמוציאין מלוי לכהן, ודחי דקאמר כגון הזרוע ואיירי במעשר ראשון ודחי דאף אחר שנקנסו לא לוקחים מהם, ולמסקנא קאי על ראשית הגז. 2. דבר שהוא בקדושה כגון תרומה מוציאין מלויים ודבר שאינו של קדושה כגון הזרוע אין מוציאין, ותירץ דזהו מעשר ראשון ואחר הקנס של עזרא. 3. אמרינן במשנה השוחט לכהן ולגוי פטור ממתנות, וכן כתוב להדיא בברייתא שהשוחט ללוי ולישראל חייב במתנות ש"מ דלויים נקראו עם ותיובתא דרב, וקאמר דזו מחלוקת תנאים. 4. בכפרת יוה"כ נאמר ועל כל עם הקהל אלו ישראל ויכפר פליגי אי אתי ללויים או לעבדים ונחלקו האם לויים קרויים עם, ורב הסתפק מהי ההלכה.

ב.   הברייתא בסוגי המתנות ודיניהם והלימודים 1. ארבעת המתנות שבכרם פרט עוללות שכחה ופאה, שנאמר לא תעולל, פרט כרמך, לא תעולל לשכחה ופאה בגז"ש אחריך מזית. 2. בתבואה איכא לקט שכחה ופאה, שנאמר פאת שדך לקט קצירך ושכחת עומר. 3. באילן איכא שכחה ופאה, שנאמר לא תפאר זו פאה אחריך זה שכחה. 4. בכולן אין טובת הנאה לבעלים שנאמר בהם עזיבה. 5. מוציאין אפילו מעני, שנאמר ולקט קצירך לא תלקט. 6. מעשר עני שמתחלק בתוך הבית יש בו טוה"נ לבעלים, שנאמר בו נתינה. 7. מוציאים אפילו מעני, בגז"ש גר. 8. שאר מתנות כהונה כגון הזרוע אין מוציאין מכהן לכהן ולא מלוי ללוי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  השמועות האם הלויים נקראו עם (4)

ב.   הברייתא בסוגי המתנות והלימודים (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com