אאא

דף קלד

*ספק חיוב. *דיני נתינה. *דיני במתנות ומקומם.

א.  הדין בספק חיוב ומ"ט 1. גר שנתגייר והיתה לו פרה ואיכא ספק מתי נשחטה אזלינן לקולא ופטור דהמוציא מחבירו עליו הראיה. 2. ספק לקט לקט וכן בשכחה ופאה ש"מ דאזלינן לחומרא, ובעי למימר דזהו יחידאה ודחי דנלמד מהפסוק עני ורש הצדיקו וזהו צדק משלך ותן לו, ולמסקנא קמה בחזקת חיוב משא"כ פרת הגר. 3. ספק בעיסת גר אזלינן לחומרא, אמרינן ספק איסורא לחומרא וזהו בקרבן אשתו, חלה, בכור בהמה טהורה, והפרשת טלה על פטר חמור, וספק ממונא לקולא לגבי ראשית הגז מתנות פדיון הבן והנאה מטלה של פדיון פטר חמור.

ב.   השמועות בדין נתינה 1. כאשר אין עניים בשדה פטור מנחות עניים, להו"א שנאמר תעזוב לעני ולגר ולא לעורבים ועטלפים, ולמסקנא כיון שלא נאמר נתינה. 2. אין מביאין תרומה מגורן לעיר או ממדבר ליישוב ואם אין כהן שוכר פרה ומביאה, להו"א בגלל שתרומה עושה טבל, ולמסקנא כיון שנאמר נתינה, ותעזוב יתירא אתי למפקיר כרמו והשכם ובצרו שפטור רק ממעשרות אבל חייב בפרט עוללות שכחה ופאה. 3. מתנות כהונה מעלה בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן, כיון שנאמר בהם נתינה. 4. רבי אמי זכה בשקא דדינרי אף שנאמר ונתן וממעטינן שלא יטול מעצמו, זכה לענים או אדם חשוב שאני כיון שצריך להיות גדול מאחיו וכדדרשינן גבי כה"ג גדלהו משל אחיו.

ג.    דיני הזרוע והלחיים ומנין 1. הזרוע במתנות ובנזיר היא מן הפרק של הארכובה עד כף של יד והיינו שתי עצמות וכנגדו ברגל זהו שוק, ולר"י שוק זהו רק הפרק שבין הקולית ועצם האמצעי. 2. זרוע היא של ימין, שנאמר הזרוע או שהוא כנגד רומח בידו או שנאמר במילואים שוק הימין וילפינן דה"נ בשוק של מוקדשין ובזרוע של חולין. 3. הזרוע אתי לימין, הלחיים לצמר שבראש כבשים והקיבה להביא חלב שעל גבה ושבתוך הקיבה וכהנים נהגו טובת עין ונתנו לישראל. 4. זרוע כנגד ויקח רומח בידו, לחיים כנגד תפילה שנאמר ויפלל, וקיבה כמשמעה שנאמר אל קבתה. 5. הלחי הוא מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת, והא דאמרינן שנוטל עמה את בית השחיטה זהו כר"ח בן אנטיגנוס שמכשיר מוגרמת, או כולה כרבנן ועמה היינו שבית השחיטה נשאר עם הבהמה.

הדרן עלך פרק עשירי דחולין!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדין בספק חיוב ומ"ט (3)

ב.   השמועות בדין נתינה (4)

ג.    דיני הזרוע והלחיים ומנין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com