אאא

דף קלה

*היכן נוהג וההקדש. *דיני שותפות.

* ראשית הגז נוהג אף בחו"ל ושלא בפני הבית בחולין ולא במוקדשין ברחילות ובמרובה, ומייתי דמוקדשין נתמעטו שנאמר צאנך למעט צאן הקדש, ומפרשינן באיזה הקדש איירי 1. קדשי מזבח, קשיא שאסורים בגיזה שנאמר ולא תגוז בכור שורך. 2. קדשי בדק הבית שאסורים בגיזה ועבודה מדרבנן וקמ"ל שאם גזז יתחייב לפדות ולתת ראשית הגז, ודחי למ"ד קדשי בדק הבית צריכים העמדה והערכה. 3. מקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה וכחש הבשר שמחמת הגיזה, ולא שייך בקדשי מזבח כיון שאם מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו פשטה קדושה בכולה. 4. במקדיש גיזה עצמה במחובר קמ"ל שלא צריך לגזוז לפדות ולתת, שנאמר גז צאנך תתן לו וזהו מי שמחוסר גזיזה ונתינה למעט מי שמחוסר אף פדייה.

* דיני שותפות 1. ראשית הגז של בהמת שותפין רבי אילעאי פוטר שנאמר צאנך ורבנן מחייבי וצאנך אתי למעט שותפות עם הגוי, ורבי אילעא יליף שותפות גוי מתרומה או ג"כ מצאנך, ולרבנן א"א ללמוד מתרומה כיון שראשית הפסיק הענין או דסברי שותפות עם עכו"ם חייבת בתרומה. 2. בתרומה להו"א אף רבי אילעא מודה ששותפין חייבין שנאמר תרומותיכם ודגנך אתי למעט שותפות גוי, ולמסקנא רבי אילעא פוטר. 3. איכא בחלת שותפין שנאמר עריסותיכם או בגז"ש ראשית מתרומה וקרא אתי לשיעור עיסה. 4. פאה חייבין שנאמר ובקוצרכם, וקרא שדך למעט שותפות עם גוי. 5. בכורות חייבים שנאמר בקרכם וצאנכם ולאידך קאי על כל ישראל, ורבי אילעאי פוטר שנאמר בקרך וצאנך ולאידך אתי למעט שותפות גוי. 6. מזוזה חייבים שנאמר למען ירבו ימיכם, וביתך אתי לדרך ביאתך מן הימין. 7. מעשר חייבים שנאמר מעשרותיכם, ומעשר דגנך למעט שותפות גוי. 8. מתנות להו"א שותפין חייבין שנאמר מאת זובחי הזבח או ילפינן מתרומה וקרא אתי לומר שהדין עם הטבח, ולמסקנא פטורים דיליף גז"ש מראשית הגז ותרומה. 9. ביכורים חייבין שנאמר בארצכם, וארצך למעט חו"ל. 10. ציצית חייבים שנאמר על כנפי בגדיהם, וכסותך למעט טלית שאולה. 11. מעקה נאמר כי יפול הנופל ממנו, וקרא לגגך למעט ביכ"נ.


שאלות לחזרה ושינון

* היכן נוהג ראשית הגז, ובאיזה הקדש איירי (4)
* דיני שותפות (11)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com