אאא

דף יט

א.   דיני מתנות בספק ומאי קמ''ל 1. בספק בכור לכו''ע חייב כיון שאין חליפין ביד כהן, והקמ''ל דלרבי יוסי לא חוששין שיגזוז ויעבוד בו, דדלמא סברת חליפין ביד כהן קאמר רק לדבריו של ר''מ. 2. ספק מעשר פטור דלא בא עליו משני צדדין, והקמ''ל דלר''מ לא אמרינן שיתן כדי שלא תשתכח תורת מתנות, דדלמא פליגי בחליפין להודיעך כחו דרבי יוסי.

ב.   יוצא דופן והבא אחריו לר''ט שניהם ירעו ויאכלו במומן לבעלים ולר''ע שניהם אינם בכור, ופליגי אי חיישינן לבכור לדבר אחד, ומייתי סתירה בברייתא דדרשה זכר פטר רחם ובכור. ומתרצינן 1. לאביי בכור לדבר אחד אינו בכור, ורישא קאמר דאיצטריך פטר רחם לזכר שאחרי יוצא דופן. 2. לרבינא הוי בכור ובסיפא ממעטינן זכר הבא אחר יוצא דופן שנאמר בכור, ונדחה דא''כ ביצאה נקיבה דרך דופן וזכר דרך רחם ליקדש דהוי בכור לזכרים ולרחם.

הדרן עלך פרק שני דבכורות!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      דיני מתנות בספק, ומאי קמ"ל (2)

ב.      המח' ביוצא דופן, ויישוב הסתירה בבכור לדבר אחד (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com