אאא

דף כט

*הנוטל שכר. *החשוד על הדבר.

  1. דיני הנוטל שכר 1. לדון ולהעיד דיניו בטלים, דילפינן ממשה שהיה בחנם, והתלמיד מחוייב ללמוד אפילו בשכר ואח''כ ילמד לאחרים בחנם. 2. להזות ולקדש לא חל, וזהו על מעשה ההזאה והקידוש אבל בשכר הבאה ומילוי חל ולכן מקודשת. 3. מותר לשלם מה שהפסידו, כגון שכהן נטמא בהליכה בבית הפרס דרבנן ולכן אינו יכול לאכול תרומה, ומותר להרכיבו על החמור ולתת שכרו כפועל בטל.

  2. דין החשוד על הדבר 1. החשוד להטיל מום בבכור אסור לקחת ממנו בשר צבי דמיחלף בעגל, ועורות אם אינם עבודין ור''א שרי בשל נקיבה, צמר מלובן וצואי אסור, אבל טווי ובגדים שרי דמכיון שטרח בהם ש''מ שהם של היתר. 2. בשביעית אין לוקחין ממנו פשתן אפילו מסורק, ושרי טווי ואריג. 3. המוכר תרומה בתור חולין, לר''י אסור לקנות ממנו מים ומלח, ור''ש אוסר רק מה שיש עליו זיקת תרו''מ לאתויי קרבי דגים. 4. טבח מכר חֵלב הכליות בחזקת חלב הכנתא שהוא טהור, קנסוהו מלמכור אפילו אגוזים וכר''ש, מכיון שמגרה בזה את התינוקות ומביאים לו את החלב האסור.

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. דיני הנוטל שכר (3)

  2. דיני החשוד על הדבר (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com