אאא

דף לב

*מכירת מעשר בהמה. *לא ילפינן בבכור.

א.     מנין דאסור למכור מעשר בהמה 1. לרב בגז''ש לא יגאל מחרמים ומופני, להו''א לא יגאל דחרמים מיותר דנילף ממעשר או מבכור, או דנילף מעשר מבכור, ולמסקנא קרא והעברת יתירא. 2. לרבא באם אינו ענין כיון דלא יגאל דחרמים אינו צריך, משום שבבית הבעלים הוי כהקדש ואצל הכהן כחולין. 3. לרב אשי לא יגאל דמעשר זהו לא ימכר, כיון שמדובר דווקא מחיים שנאמר הוא ותמורתו. וא''א לומר שנגאל לאחר מיתה, להו''א דצריך העמדה והערכה בקדשי מזבח, ולמסקנא לאחר שחיטה כ''ש שאינו נפדה כיון שלא תופס פדיונו, ונקט לשון לא יגאל לומר שאינו נפדה ולא נמכר.

ב.     הקושיות דנילף לבכור שאינו נמכר 1. נילף מחרמים בגז''ש גאולה, ודחי דמעשר מופני. 2. נימא לא יגאל דמעשר לגופיה ולא תפדה דבכור אתי לאפנויי, ודחי דבמעשר נאמר לשון גאולה דדמי טפי. 3. נילף בכור גז''ש העברה ממעשר, ודחי שנאמר הוא למעט בכור דלא נכתב בו לשון גאולה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      מנין שאסור למכור מעשר בהמה (3)

ב.      הקושיות דנילף לבכור שאינו נמכר (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com