אאא

דף ב- ג

* שייך בערכין. *הכל לאתויי.

א.  מי שייך בערכין 1. הכל מעריכין ונערכין נודרין ונידרין, כהנים לויים וישראלים נשים ועבדים. 2. טומטום ואנדרוגינוס אינם נערכין, דאינם זכר או נקיבה ודאי. 3. חש''ו לא נודרים ומעריכין כיון שאין בהם דעת.

ב.   הכל לאתויי מאי 1. מעריכין למופלא הסמוך לאיש, נערכין אף מנוול ומוכה שחין, נידרין אף פחות מבן חדש. 2. סומכין וממירין, לרבות יורש כרבנן דדרשי המר ימיר וילפי סוף הקדש מתחילתו, ודלא כר''י דממעט מקרבנו ויליף תחילת הקדש מסופו. 3. סוכה לקטן שאינו צריך לאמו, לולב לקטן היודע לנענע, ציצית לקטן היודע להתעטף, תפילין לקטן היודע לשמור תפילין, שופר לקטן שהגיע לחינוך. 4. חייבים בראיה לחציו עבד כמשנה ראשונה, חיגר ביום ראשון ונתפשט בשני, סומא באחת מעיניו. 5. חיוב וכשרות בקריאת המגילה לנשים, חיוב זימון לנשים ועבדים, צירוף לזימון לקטן היודע למי מברכין. 6. טומאת זיבה לקטן שנאמר איש איש או והזב את זובו, מטמאין במת לקטן, מטמאין בנגעים לקטן. 7. רואים נגעים, אף כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן אבל יכול להבין. 8. קידוש מי חטאת, לר''י לרבות קטן ולחכמים אשה, הזאה לערל. 9. שחיטה לכותי ולישראל מומר. 10. מעלין לא''י לעבדים או מנוה יפה לרעה, לא מוציאין לעבד שברח מחו''ל לארץ, מעלין לירושלים לנוה רעה, ולא מוציאין לנוה יפה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מי שייך בערכין (3)

ב. הכל לאיתויי מאי (10)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com