אאא

דף י

*לגמור הלל. *כלי בימה"ק.

א.  בי''ח יום יחיד גומר את ההלל, והם שמונת ימי החג שמונת ימי חנוכה יו''ט ראשון של פסח ובעצרת. והקושיות 1. בפסח לא גומרין כיון דאין קרבנותיו חלוקין משא''כ בסוכות. 2. שבת, לא נקראת מועד. 3. ר''ח, אינו קדוש בעשיית מלאכה. 4. ר''ה ויוה''כ, כיון שה' יושב על כסא דין וספרי חיים ומתים פתוחים. 5. בפורים, כיון שאחרי שנכנסו לא''י לא אומרים שירה על נס שבחו''ל, קריית המגילה זו הלילא, או אכתי עבדי אחשורוש אנן משא''כ בחנוכה.

ב.   הכלים בביהמ''ק 1. החליל זהו אבוב והיה חלק דק של קנה ומימות משה, ציפוהו זהב ולא היה ולא היה קולו ערב ואחרי שנטלו את ציפויו חזר קולו לכמות שהיה. 2. וכן צלצול של נחשת מימות משה שנפגם ותקנוהו אומנין מאלכסנדריה, ואח''כ נטלו את תיקונו וחזר. 3. וכן במכתשת כנ''ל, וזהו נחשת ממורט מרוק מוצהב כזהב, שהיה שוה כ''א כשנים של זהב או שנים כאחד של זהב, ופליגי האם היה רק אחד או יותר. 4. השילוח קילח מים כאיסר והמלך צוה שירחיבוהו כדי שיתרבו מימיו ונתמעטו והחזירוהו לקדמותו, לקיים מה שנאמר אל יתהלל החכם בחכמתו. 5. הרדולים זהו זוג ועינבל ובו סיימו את הנעימה. 6. היתה מגריפה אמה ובה עשרה נקבים, והוציאה מאה או אלף מיני זמר.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מתי יחיד גומר את הלל, והקושיות (5)

ב. הכלים בבית המקדש (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com