אאא

דף כד

*המקדיש ביובל. *פדיון שדה.

א.  שדה אחוזה אין מקדישין ליגאל בגירוע פחות משנתיים לפני היובל, ולא גואלין אחר היובל פחות משנה אחת, והמקדיש בשנת היובל עצמה לרב קדושה ופודה בחמישים ולשמואל אינה קדושה כלל. והשמועות 1. לענין מכירה פליגי ושמואל קאמר אם שדה שנמכרה יוצאת ביובל כ''ש שלא תימכר, ובהקדש שהגיע היובל כהנים נכנסין לר''י נותנים דמיה ולר''ש א''צ ליתן דמים, שמואל כר''ש ולרב אכתי השדה אינה חוזרת לבעלים והכהנים זוכים משלחן גבוה. 2. הפסוק ואם משנת היובל, לרב היובל בכלל ולשמואל משנה לאחר היובל, ואם לאחר היובל זהו אחר אחר. 3. מקדישין לפני היובל ובשנת היובל עצמה לא יקדיש, לרב קדוש ונותן חמישים ולפני היובל קדושה להגאל בגירוע, והא דאמרינן שאין מקדישין ליגאל בגירוע פחות משתי שנים אתי כרבנן ורב סובר כרבי שסובר עד בכלל, ומצריך פונדיון לשנה מכיון שסובר כר''י ששנת חמישים עולה לכאן ולכאן, ולשמואל רבי סובר כרבנן דאל''כ צריך סלע ושני פונדיונות לשנה. 4. אין גואלין אחר היובל פחות משנה, לרב קאי על אמצע שנה וקאמר טעמא משום שאין מחשבין חדשים עם ההקדש שנאמר וחשב על פי השנים הנותרות, אבל אם ההקדש מרויח כגון בפלגא דמ"ח מחשבין.

ב.   פדיון שדה שהוקדשה בזמן שהיובל נוהג 1. פודה לפי בית זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף, כור בזריעה ולא בקצירה, מפולת יד ולא שעורים, ובזרע בינוני. 2. נקעים עמוקים או סלעים גבוהים עשרה טפחים ומעלה לא נמדדין עמה אף שנתרבה שדה בכל גודל, דאיירי בנקעים מלאים מים שלא ראוי לזריעה ופחות מכך בטל לקרקע. 3. ונגרע מערכך שמוריד סלע ופונדיון על כל השנה, וצריכים לתת הכל מיד ולא לשלם בכל שנה, והבעלים מוסיף חומש.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. שדה אחוזה בסביבות היובל והשמועות (4)

ב. פדיון שדה שהוקדשה בזמן שהיובל נוהג (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com