אאא

דף כט

*מכירה בזמן היובל. *ביובל עצמו.

א.  מכירת שדה בשעה שהיובל נוהג 1. אסור לגאול לפני שעברו שנתיים ואפילו קרקושי זוזי אסור, והלוקח ג''כ עובר בעשה שנאמר שנים תקנה. 2. למנין שנתיים אין עולין שנת שדפון ירקון ושביעית, אבל נרה או הובירה עולה. 3. לר''א אם מכרה לפני ר''ה והיא מליאה פירות אוכל בב' שנים ג' תבואות, שנאמר במספר שני תבואות. 4. אין לגאול ע''י הלואה שנאמר והשיגה ידו, לא ימכור ברחוק ויגאל בקרוב שנאמר ומצא פרט למצוי ומעניינא דקרא להשיגה ידו השתא, ולא גואל לחצאין שנאמר כדי גאולתו.

ב.   המוכר שדהו בשנת היובל עצמה, לרב מכורה ויוצאה ולשמואל אינה מכורה כלל. והשמועות 1. שמואל יליף ק''ו דשדה שכבר נמכרה יוצאת, ולרב אף דאשכחן ק''ו כזה לגבי נערה הכא לא אמרינן כיון שהשדה יכולה להמכר שוב. 2. מוכרים סמוך ליובל ומופלג ממנו וביובל עצמו אינה מכורה, לרב קאמר שלא שוהה ביד הלוקח אבל מכורה ויוצאה. 3. לרב לא משאירים ביד הלוקח שנתיים אחר היובל כדי שיאכל שני תבואות כמו בקונה שנה לפני היובל, כיון דהכא לא נחית לאכילה. 4. לשמואל המוכר עבדו לחו''ל יצא לחירות לא הדרי זביני ורבו השני צריך לשחרר את העבד, והכא אינה מכורה ומעות חוזרין, ומקשינן נימא מעות מתנה כדאשכחן במקדיש אחזתו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מכירת שדה בשעה שהיובל נוהג (4)

ב. המח' במוכר שדהו בשנת היובל והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com