אאא

דף ה

*שמן המשחה. *סימנא.

א.  סוגית שמן המשחה 1. המפטם ע''מ ללמוד בו או למוסרו לציבור פטור דילפינן גז''ש מתכונתו מקטורת, העושה ע''מ לסוך חייב, ועל סיכה חייב רק בשל משה. 2. פטמו לחצאין בשמן פטור שנאמר כמוהו, ובקטרת חייב שנאמר אשר תעשה. 3. הסמנים אלף תש''נ, וקמ''ל דקנה בשם ר''נ ואינו כמו קינמון בשם דהוי ת"ק. 4. אמרינן דשוקל עין בעין ולא בהכרע, להו''א שנאמר בד בבד ולמסקנא שנא' מחציתו חמשים ומאתים ש''מ שצריך בהכרע, ובד בבד אתי שישקול כל בושם כנגד הברזל. 5. שליקת העיקרין לר''י בשמן ולרבי יוסי קודם במים ואח''כ הציף עליהם שמן כיון שכמות השמן קטנה, ור''י ענה שהרי נעשו בו ניסים הרבה שהיה י''ב לוג ונמשחו בו המשכן וכליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים וכה''ג ומלכים לדורות וכן עליו להתמעט מהיורה והעיקרין והאש וכולו קיים לעת''ל. 6. כה''ג בן כה''ג טעון משיחה שנאמר והכהן המשיח תחתיו, ומלך בן מלך א''צ משיחה ורק מפני המחלוקת משחו את שלמה. 7. מושחים רק את מלכי בית דוד, ומשיחת יהוא היתה בשמן אפרסמון. 8. לאחר יאשיהו מלך בנו יהואחז ואחריו יהויקים אחיו ואח"כ בנו יכניה ואחריו דודו צדקיהו שנקרא מתניה ושלום, ומשיחת יהואחז נעשתה מכיון שיהויקים היה גדול ממנו. 9. משנגנז הארון ע''י יאשיהו נגנזו צנצנת המן ושמן המשחה ומקלו של אהרן והארגז ששלחו הפלישתים, לכן משיחת יהואחז נעשתה בשמן אפרסמון. 10. מושחין את המלכים כמין נזר וכה''ג כמין כי יווני, ופליגי האם יציקה קודמת שנאמר ויצוק וימשח או המשיחה עדיפה כיו שנתרבתה בכלי שרת. 11. שתי טיפות כמרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו וכשהיה מספר עלו לעיקרי זקנו, ובת קול אמרה שמשה ואהרן לא מעלו בשמן המשחה.

ב.   סימנא מילתא להצלחה 1. מושחים המלכים על המעין, לסימן שמתמשך מלכותו. 2. הרוצה לדעת כיצד תהיה השנה, ידליק נר בעשי"ת. 3. לעיסקא, יגדל תרנגולת. 4. לצאת לדרך, יחפש בבית חשוך אם יש לו בבואה דבבואה. 5. בר"ה לראות ולאכול קרא רוביא כרתי סילקא ותמרי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיית שמן המשחה (11)

ב. סוגיית סימנא מילתא (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com