אאא

א.      מקור הדין

הגמרא במסכת בבא בתרא (מב ע"ב – מג ע"ב) אומרת כי השותפים מוגדרים כשומרי שכר זה על זה ולכן אם חפץ השותפות נגנב מבית אחד השותפים, הרי שהוא נושא בחיובי השומרים כדין שומר שכר וממילא אף עליו לשלם את שווי החפץ לשאר שותפיו.

בהמשך הסוגיא שואלת הגמרא מדוע השותף שחפץ השותפות נגנב מביתו חייב לשלם, והרי שמירתו מוגדרת כשמירה בבעלים, וממילא אין הוא נושא בחיוב תשלומים וזאת כפי שהגמרא במסכת בבא מציעא (צה ע"א) דורשת מהפסוקים העוסקים בדיני שומרים (שמות כב יג –יד).

שמירה בבעלים משמעותה היא שבעלי החפץ הנשמר, עוסקים ביחד עם השומר במלאכת השמירה. במצב זה דורשת הגמרא מהפסוק "וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת ... אם בעליו עימו לא ישלם" כי השומר אינו נושא באחריות תשלומים (עי' ב"מ צד ע"א).

לאור האמור מקשה הגמרא שלכאורה גניבת חפץ השותפות מבית אחד השותפים איננה צריכה להטיל על השותף השומר חיובי תשלומים וזאת משום שחל עליו פטור שמירה בבעלים.

הרשב"ם מבאר כי הגמרא הבינה שהשותפים מחזיקים כל אחד בביתו חלק מחפצי השותפות וממילא כל אחד מהשותפים מוגדר כשומר בשכר על חפצי השותפות שברשותו, משום שתמורת שמירתו שלו, הוא מקבל עבודת שמירה של שותפיו האחרים על שאר חפצי השותפות.

על קושיא זו מתרצת הגמרא כי על השותפים לא חל פטור שמירה בבעלים, משום שהשותפים הסכימו על תורנות שמירה ובאופן שבכל יום אחד מהשותפים שומר לבדו על כל חפצי השותפות, וממילא  מצב  זה אינו מוגדר כשמירה בבעלים ולא חל בו הפטור.

ב.      מחלוקת ראשונים כשהשותפים לא הסכימו באופן מפרש שמור היום ואני למחר

נחלקו הראשונים במקרה בו השותפים לא הסכימו באופן מפורש לחלק ביניהם את עבודת השמירה , האם גניבת חפץ השותפות מרשותו של אחד השותפים, מטילה עליו חיוב תשלומים.

הריטב"א (ד"ה באומר) וכן רבינו מאיר (הובאו דבריו במרדכי תקלח) סוברים כי גם במקרה בו השותפים לא סיכמו באופן מפורש על חלוקת עבודת השמירה ביניהם, בכל זאת התנהלותם בפועל לחלוקת השותפות מגדירה אותם כשומרי שכר אשר נושאים בחיובי שמירה וחיובי תשלומים במקרה של גניבה ואבידה (ע"פ ביאור החתם סופר ). 

המרדכי (ב"ב תקלח) וכן ה"ר אשר מלוניל (ב"מ פא ע"א) והבעל המאור סוברים כי במקרה שלא הוסכם מראש על חלוקת השמירה בין השותפים, הרי שהשותפים אינם חבים בתשלום משום שחל עליהם פטור שמירה בבעלים.

סברת הפטור היא משום שאי ההסכמה על תורנות השמירה מותירה את האחריות לחפצי השותפות על כלל השותפים וממילא כל השותפים חבים בשמירתם. מצב זה מגדיר (לדעת המרדכי) את שמירת השותפים כשמירה בבעלים ובאופן שכל שותף שומר על חלק מחפצי השותפות כביאור הרשב"ם לעיל, וממילא על שמירת השותפים במקרה זה חל פטור מחיוב תשלומי גניבה ואבידה.    

לעניין זה כתב נתיבות המשפט (חו"מ קעו סע"ק טו) כי במקרה בו אחד השותפים שמר על חפצי השותפות לבד ומבלי ששאר השותפים סייעו לו, הרי שיש לומר כי על השותף השומר לא חלים דיני השומרים ואין הוא מוגדר כשומר הנושא בחיובי תשלומים וזאת משום שיכול הוא לטעון לשותפיו, כפי שאתם מחויבים בשמירת חפצי השותפות ולא קיימתם את חובכם לשותפות, כך אין לראות בשמירתי כקיום חובתי לשמירה באופן שמטיל עלי חיובי תשלומים.

יוער כי שיטת נתיבות המשפט היא למעשה מחלוקת ראשונים ואחרונים: שיטת השלטי גיבורים (הובאו דבריו בהגהות על המרדכי תקלח אות ד) כי שותף שנדבה רוחו לשמור על חפץ השותפות ומבלי להתנות עם שאר השותפים שהם יבצעו את עבודת השמירה בימים הבאים, הרי שהוא אינו מוגדר כשומר שכר. נחלקו האחרונים האם לשיטת השלטי גיבורים השותף השומר יהיה מוגדר כשומר חינם או שהוא אינו מוגדר כלל כשומר ולא חלים עליו חיובי שמירה ותשלום. ועי' שך (חו"מ קעו סע"ק טז) ובאר היטב (חו"מ סי' קעו סע"ק כד) בסיכום שיטות הראשונים והאחרונים בעניין. 

ג.       פסק השו"ע והרמ"א

להלכה פסק השו"ע (חו"מ סי' קעו סעי' ח) "השותפין שומרי שכר הן שאם נגנב או נאבד מהשותפות ברשות אחד מהם חייב באחריותו, במה דברים אמורים בזמן שכל אחד מתעסק בשותפות זמן ידוע ונגנב לו בזמן שנתעסק בו"

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וכתב הרמ"א "ודווקא שהתנו כן מתחילה אבל אם אחד אינו מחויב להתעסק רק שעושה מנידבת ליבו אינו חייב בשמירת השותפות ולא הוי כשומר חינם"  הש"ד שהובא לעיל מפרט ודן בשיטות הראשונים החולקות על שיטת השלטי גיבורים שהרמ"א פסק להלכה. הש"ך נוקט להלכה כי במקרה בו נדבה רוחו של אחד השותפים  לשמור על חפץ השותפות, הרי שהוא אינו מוגדר כשומר ואין הוא גם נושא באחריות תשלומים.   

העולה מהדברים:

א.      בניין שניהול ועד הבניין נעשה בהתנדבות וללא קבלת תשלום, הרי שאם נציג ועד הבניין משמש כנציג קבוע שאינו מתחלף בכל שנה, אזי לשיטת הרמ"א הנציג מוגדר כשומר חינם על כספי ועד הבית והרכוש כגון סולם, כלי ניקיון וכדו', ולשיטת הש"ך נציג ועד הבניין אינו מוגדר כלל כשומר ואין הוא נושא באחריות שמירה ובחיובי תשלום (מלבד בפשיעה כגון מעילה בכספי הועד ועשיית שימוש אישי בהם וכדו').

ב.      במקרה בו נציגות הבניין מתחלפת בכל שנה (או תקופה אחרת) או במקרה בו נציג ועד הבניין מקבל תשלום בגין ניהול ועד הבניין, הרי שנציג ועד הבניין מוגדר כשומר שכר הנושא באחריות שמירה וחלים עליו חיובי תשלום בגין גניבה או איבוד של רכוש וכספי ועד הבניין. 

הדברים נכתבו לעיון ולימוד ואין בהם כל הוראת הלכה למעשה התלויה בנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ובכל שאלה יש לפנות למורה הוראה הבקיא בדיני ממונות.

לתגובות stern1416@gmail.com