אאא

דף כו

*יתכפרו ביו"כ. *חטאת עוף בספק.

א.  אמרינן שיו''כ מכפר על אשם תלוי כיון שרק ה' מכיר בו, ומקשינן דה''נ יתכפרו ביו''כ 1. ספק יולדת, נאמר לכל חטאתם ולא טומאתם, ולרשב''י שיולדת חוטאת מ''מ צריכה קרבן כדי לאשתרויי בקדשים. 2. ספק מצורע, כנ''ל. 3. נזיר שספק נטמא, הויא טומאה או שמביא כדי להתחיל נזירות טהרה. 4. ספק סוטה, הויא טומאה, או שהבועל מכיר בו, או דהויא לברר עוון. 5. עגלה ערופה, הורג מכיר, או דאתי לכפר על הארץ ועל יוצאי מצרים. 6. אין לומר שאם יודע לו אחר יו''כ יפטר מלהביא קרבן חטאת כיון שנכתב ידיעה אצל יחיד וצבור, וא''א שיכתוב באחד דיחיד כל קרבנו נקיבה משיא אינו בשמיעת הקול ויש בקרבנו נקיבה וצבור רק בהעלו דבר עם שגגת המעשה, וללמוד חדא מתרתי יחיד בשמיעת קול וצבור אינם בנקיבה אבל נשיא מיותר ומינה ילפינן באם אינו ענין, ולאביי איצטריך כיון שעשוי להשתנות אלא הייתור כיון דילפי מהדדי בגז''ש מצות. 7. אין לומר שמביא חטאת רק אם התכפר ביו''כ ולא אם הביא אשם תלוי, שנאמר או הודע אליו מ''מ, והאשם תלוי בא להגן מן היסורין.

ב.   חטאת העוף הבאה על ספק 1. במשנתנו אם נודע משנמלקה תקרב, להו''א כיפר ותקרב כיון שאינה משתמרת, ולמסקנא בנודע שלא ילדה ותקבר מדרבנן. 2. אשה הביאה חטאת העוף מספק ואחר שנמלקה נודע שילדה, לרב כיפרה ותיאכל ולרבי יוחנן אסורה באכילה גזירה שיאמרו חטאת הבאה על הספק נאכלת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. כפרת יו"כ והקושיות שיתכפרו ג"כ ביו"כ (7)

ב. חטאת העוף הבאה על הספק (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com