אאא

דף ג

*קדשי קדשים בדרום ובהעלן.

א.  קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן ולא הוי כקדשים שמתו שיצאו מידי מעילה. המקרים ומאי קמ''ל 1. שחטן בדרום וקיבל בצפון, נימו דהמעילה בגלל שקיבל בצפון. 2. שחט בצפון וקיבל בדרום, קמ''ל דאף שקיבל בדרום מועלין. 3. שחט בלילה וזרק ביום, אף בלילה אינו זמן הקרבה. 4. שחט ביום וזרק בלילה שאינו זמן הקרבה. 5. בחוץ לזמנו וחוץ למקומו מועלין הואיל ומרצין לפיגולן.

ב.   קדשים ששחטן בדרום והעלן, לר''י דדריש מיעוטא לכו''ע ירדו, ולר''ש לרב יוסף לא ירדו ולרבה ירדו דהוי כאילו נחנקו. והשמועות 1. מועלין בהן לרבה מדרבנן ואין משלמים חומש, וכעולא דאמר קדשים שמתו אין בהם מעילה מדאורייתא, ועולא קמ''ל בקדשים דבדילי מנהון ולא שמעינן לה מדין מעילה בקדשים ששחטן בדרום ובחטאת שמתה. 2. רב יוסף דקדק משלש משניות דשנוי מקום אינו מטמא בגדים בבית הבליעה, ופסולו בקדש אינו מטמא בבית הבליעה, ופסולו בקדש אם עלו לא ירדו, תיובתא דרבה. 3. עולת במת יחיד שהכניסה לעזרה קלטוה מחיצות ובעי בנפסלה האם תרד, ובעי במחיצה שלא כתיקנה האם לרבה לא פוסלת או אף לרב יוסף לא קולטת ותרד, ועלתה בתיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ג

א. המקרים בקדשי קדשים בדרום ומאי קמ"ל (4)

ב. המח' בקדשים ששחטן בדרום והעלן, והשמועות (3) 

 

דף ד'                                                                                              

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

*זריקת פיגול. *טעם היתר לכהנים.

א.  זריקת פיגול מוציאה קק''ד מידי מעילה ולא מביאה קק''ל לידי מעילה, והשמועות 1. פיגל בשחיטת תודה קדש הלחם, אמרינן שפיגל רק בשחיטה אבל שתק בזריקה, והא דאמרינן שפיגל בשחיטה או בקמיצה נקבע בפיגול בשעת הזריקה, וקדש הלחם היינו שנפסל וטעון שריפה ולא לגבי מעילה. 2. פיגול בקק''ד לעולם מועלין בו מוקמינן בעולה, ובסיפא לן דמה מועלין בו ש''מ דאיירי בחטאת, וליכא ראיה דבפיגול מועלין כיון דלן הוי בידים משא''כ פיגול במחשבה. 3. פיגול בקק''ד מועלין מוקמינן שלא זרק, ומסיפא דבקק''ל אין מועלין והיינו לאחר זריקה איכא ראיה לקק''ל ולא לקק''ד ולא נכתב מכיון דלא פסיקא.

ב.   היתה שעת היתר לכהנים אין מועלין בה, לחזקיה היתר שחיטה ולרבי יוחנן היתר אכילה. והשמועות 1. לנה היה לה שעת היתר, אם זהו לן הדם ש''מ היתר זריקה, ודחי כשרים וזרקו פסולים ש''מ דבעינן היתר זריקה, ודחי דאי לחלק כך כדאשכחן גבי כיבוס דם חטאת, ולמסקנא קמ''ל דפסול עושה שיריים ולא מפני שאחריו כשר יקבל ויזרוק. 3. הפיגול לעולם מועלין בו, איירי שזרק וקמ''ל דזריקת פיגול אינו מוציא קק''ד מידי מעילה. 4. לר''ש מועלין בנותר שלן לפני זריקה אף שיכל לזרוק ש''מ היתר אכילה, ודחי שקיבל סמוך לשקיעה דלא נראה לזריקה. 5. לר''ש מועלין בפיגול לפני זריקה, כנ''ל. 6. פיגול בקק''ד מועלין מוקמינן שלא זרק, והא דאמרינן דלא מועלין בקק''ל ולא קאמר בקק''ד לאחר זריקה לאשמועינן דלהביא לידי מעילה רק בזריקה כתיקנה ולהוציא ממעילה אפילו בזריקה שאינה כתיקנה.                                                                

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ד

א. דין זריקת פיגול והשמועות (3)

ב. המח' מהי שעת היתר, והשמועות (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com