אאא

דף ז

*זריקה מועלת ליוצא. *דמים להקל ולהחמיר.

א.  לר''א אין זריקה מועלת ליוצא, ולר''ע מועלת ולכן בבשר קק''ד שהיה בחוץ הזריקה מוציאה מידי פיגול וקובעת בפיגול נותר וטמא ובאימורי קק''ל הזריקה מביאה לידי פיגול. והשמועות 1. קמ''ל דפליגי בזריקה שלא כתיקנה, לר''א בקק''ד שהזריקה מוציאה מידי מעילה ולר''ע בקק''ל שהזריקה קובעת במעילה. 2. לרבי יוחנן זריקה מועלת רק ליצא מקצתו ולא כולו, ולרב אסי להו''א אף ביצא כולו כדאשכחן דמחשבין על האבוד והשרוף, ונדחה דקאמר על העומד להאבד ולהשרף דבעינן שיהא מששא דומיא דאלל, וכן אין זריקה מועלת אם יצא הדם. 3. ר''ע מייתי מהמפריש חטאתו ואבדה והפריש חטאת אחרת ושחט שתיהן זריקת דמה של אחת מהן פוטרת חברתה וכ''ש שיפטור את עצמה, ואמרינן דזהו דווקא אם שחט את שתיהן כאחת דבזה אחר זה פסול משום דהוי מותר חטאת, ור''ל בעי למימר דבזה אחר זה כשר ודחינן שאינו חד גופא.

ב.   מעשה דמים להקל ולהחמיר 1. בקק''ד להקל ולחמיר שלפני זריקת הדם מועלין באימורין ובבשר ואח''כ מועלין רק באימורין ולאחר זריקה נקבע חיוב פיגול נותר וטמא. 2. בקק''ל כולהו להחמיר שלפני הזריקה אין מעילה ואח''כ מועלין באימורין ונקבע חיוב פיגול נותר וטמא, ואיכא איסורא בבשר שיצא אף לר''ע, כיון דזריקה מועלת ליוצא שאינו נשרף אבל לא מתרת באכילה.

הדרן עלך פרק קמא דמעילה!

 

שאלות לחזרה ושינון

א. המח' אי זריקה מהניא ליוצא, והשמועות (3)

ב. מעשה דמים להקל ולהחמיר (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com