אאא

ראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך, נאם בפני אלפים בהיכל בית המדרש "ברך משה" דסאטמאר ברחוב יונה בירושלים, שם התייחס בסוף דבריו לרדיפת הדת על ידי ראשי השלטון בארץ הקודש.ואמר כי קשה לו לשמוח בשעה זו שראשי השלטון רוצים לעקור אותנו מהקב"ה.

לרגל חודשי אלול תשרי, הטריח עצמו הגר"מ שטרנבוך בחודש האחרון במסע חיזוק בהיכלי התורה והישיבות והחסידות בערים שונות ברחבי הארץ, למען חיזוק אלפי בני הישיבות, והמשיך היום בירושלים לחיזוק קהילות סאטמאר בארץ הקודש, ועתיד להסתיים רק לאחר החג במשאות חיזוק בפני אלפי בני הישיבות בבני ברק ובבית שמש.

בשיחתו שנאמרה במשך שעה ארוכה על מעלת השמחה בימים אלו ועל ענייני ד' מינים, התייחס הרב שטרנבוך לרדיפת הדת על ידי השלטונות בארץ ישראל, כשבדבריו עמד על חובת השמחה אף בימים אלו בהם ראשי השלטון רומסים את כבוד השכינה עד עפר.

"ראשי השלטון כאן בארץ ישראל רוצים לעקור לגמרי את עם ישראל מהקב"ה, הם אומרים את הדברים הללו באופן ברור, הם רוצים לעקור את השבת, בהפעלת תחבורה ציבורית וחנויות פתוחות בשבת, לעקור נישואין וקידושין, - במתן היתר לאשת איש להירשם כאן לנישואין, למכור בשר חזיר - בכל מקום, וכן להתערב בחינוך הילדים החרדים כפי תוכנית הממשלה".

"האמת היא שבמצב כזה קשה לשמוח בראותינו איך שונאי ה' מחרפים שמו בפרהסיה, והשכינה הקדושה שרויה בצער, אבל אדרבה דווקא משום זה אנחנו נתחזק ביתר שאת במידת השמחה".

"גם בזמנינו", הוסיף הרב, "עם כל הצרות והרדיפות שאנו סובלים מאותם פושעים, מכל מקום אנחנו נשמח בלי גבול שאנחנו קשורים לקב"ה – "ברוך אלוקינו שהבדילנו מן התועים".

כאן עבר לדבר על "ראשי השלטון חושבים שיצליחו לשבור אותנו, אבל כבר אמר הנביא (יחזקאל פרק כ, לב) "העולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות", ושמעתי הרבה פעמים מהגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל שהיה צועק: "הציונים רוצים שנהיה עם ככל העמים, אבל היו לא תהיה"!!

"החופשיים לדעת שלא יוכלו לעקור אותנו מהתורה, כי אנחנו נתעקש לשמור על דרך התורה עד הנשימה האחרונה, שמעתי פעם מהרב דסלר זצ"ל, לבאר מה שאמר משה רבינו (שמות ל"ד ט') "ילך נא ה' בקרבינו, כי עם קשה עורף הוא, וסלחת לעונינו ולחטאתנו ונחלתנו", דהנה לכאורה הדבר תמוה מדוע הזכיר כאן שעם ישראל הם קשה עורף, וכי יש בזה נתינת טעם שמשום זה הקב"ה יסלח לעם ישראל, והלא אין בזה שום מעלה. וביאר בזה הרב דסלר זצ"ל, ש"קשה עורף" היינו שאינם נכנעים לשום קושי או גזירה, אלא ימשיכו בעקשנות לקיים את התורה וישארו נאמנים לקב"ה בכל תקופה וזמן, וזה מה שטען משה רבינו לקב"ה, אפילו שהם חטאו נגדך פעם אחת, אבל הם עם קשה עורף ויישארו נאמנים לך בכל זמן ובכל מצב, ומעלה זו לא תמצא בשום אומה אחרת זולת מעם ישראל".