אאא

דף ח

*פסקינן כרבי אליעזר. *סוגי הבתולות.

א.  היכן עוד פסקינן כר''א ומדוע לא נמנה 1. מי שנשוי קטנה ונפלה לפניו אחות אשתו לייבום מלמדין את הקטנה שתמאן בו, ולא נשנה כיון דאיירי בהלכתא כר''א בסדר טהרות או דר''א קאי כוותיה ודחינן דתרוייהו צריכי, ולמסקנא מעדות ריב''ב שממאנין את הקטנות קאי על שתי המיאונין. 2. צירוף סל לחלה, אינו מסדר טהרות. 3. קטפא פירא ויש לו שביעית וכן הלכה, והראיה שר''א אמרה דקסבר המעמיד בשרץ ערלה אסור. ודחינן דאף לרבנן קטפא פירא ומודו לל''ק בקטפא דפירא וזהו שרף הפגין, ולל''ב מודו באילן שאינו עושה פירות דקטפו זהו פריו ודחינן דלמא ר''א קאמר לדבריהם. 4. הבדלה בשמו''ע ברכה רביעית בפ''ע, ודחינן דהוא משום דר''ח בן גמליאל קאי בשיטתיה, והא דאמר במוצאי יו''כ אומר הבדלה בחונן הדעת זהו בשיטת אבותיו.

ב.   הבתולות ונפ''מ 1. בתולת אדם כל זמן שלא נבעלה, ונפ''מ לכה''ג ולכתובה מאתים. 2. בתולת קרקע כל זמן שלא נעבדה, ומייתי כל שמעלה רשרושין ואין עפרה תיחות ולא נמצא בה חרס, ונפ''מ לנחל איתן או למקח וממכר. 3. בתולת שקמה כל זמן שלא נקצצה, נפ''מ למו''מ ולקצצה בשביעית. 4. בתולת דמים שלא ראתה דם מחמת עצמה אף אם ראתה מחמת נישאוין או לידה, ולא נשנה בברייתא כיון שיש לה שם לווי, תלוי במעשה, חוזר לברייתו, לא קפיד עליה זבינא ונדחה, לא קפיץ עליה זבינא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. היכן עוד פסקינן כר"א ומ"ט לא נמנה (4)

ב. סוגי הבתולות ולמאי נפ"מ (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com