אאא

דף יא

*וסת הקפיצות. *א"צ לבדוק. *הבדיקה לעסוקה בטהרות.

א.  וסת הקפיצות 1. לל''ק קפצה וראה קבעה וסת לימים ולקפיצות, כגון שקפצה וראתה פעמיים ביום א' וקפצה בשבת וראתה ביום א', קמ''ל שראתה בגלל הקפיצה של אתמול והגעת היום. 2. קפצה וראתה ג' פעמים קבעה וסת לימים ולא לקפיצות, כגון שראתה בשלישית ביום ללא שקפצה דאיגלאי מלתא שראתה מחמת היום.

ב.   הנשים שאינן צריכות לבדוק 1. בתוך ימי נדתה, לר''ל דאינה קובעת וסת בימי נדותה, ואף רבי יוחנן לא קאמר כאשר רואה ממעין פתוח. 2. היושבת על דם טוהר, לל''ק זהו המבקשת לישב על דם טוהר וזהו כמ''ד מעין אחד והתורה טמאתו וטהרתו, ולל''ב קתני יושבת וקמ''ל שלא קובעת וסת ללוי ממעין טהור למעין טמא ולרב מימי טהרה לימי טומאה. 3. בתולה שדמיה טהורין, אם שמשה א''צ בדיקה דאמרינן שמש עכרן, ואם לא שמשה צריכה בדיקה, ואם ראתה או נשתנו מראה דמים שלה טמאה.

ג.    זמני הבדיקה למי שעסוקה בטהרות 1. שחרית ובין השמשות, ומינה שמעינן שלבעלה א''צ בדיקה. 2. בשעה שעוברת לשמש צריכה לבדוק אפילו יש לה וסת מתוך שצריכה בדיקה לטהרות, והצנועות בכל תשמיש בודקות בעד אחר. ולבעלה אפילו אין לה וסת א''צ לבדוק אם הניחה בחזקת טהורה, ואמרינן דאין לה לבדוק לבעלה ולחייבו אשם תלוי דא''כ לבו נוקפו ופורש. 3. כהנות בשעה שבאות לאכול בתרומה, ולר''י אף לאחר שסיימו לאכול.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. וסת הקפיצות (2)

ב. הנשים שאינן צריכות לבדוק (3)

ג. זמני הבדיקה למי שעסוקה בטהרות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com