אאא

דף יב

*אין ויש וסת ותשמיש.

א.  השוואת דיני אשה שיש לה וסת ושאין לה וסת 1. אין לה וסת אף ישנה אסורה לשמש עד שתבדוק, ואם יש לה וסת רק ערה צריכה בדיקה, וה''מ לטהרות אבל לבעלה א''צ בדיקה כלל. 2. חמרין ופועלים נשיהם בחזקת טהרה בין ערות ובין ישנות ואם הניח בחזקת טומאה אסורה עד שתאמר לו טהורה אני, ואיירי שיש לה וסת וכיון שתבעה אין לך בדיקה גדולה מזו, ולהלכה א''צ בדיקה כדי שלא תתגנה בפניו.

ב.   תשמיש באשה שאין לה וסת 1. לר''מ אסורה לשמש שמא תראה, ואין לה כתובה כיון שלא ראויה לביאה, ולא פירות מזונות ובלאות דתנאי כתובה ככתובה, ויוציא ולא יחזיר עולמית אף אם נתקנה כדי שלא יבא לבטל את הגירושין לאחר שנישאת. 2. לר''ח בן אנטיגנוס משמשת בעדים הם עוותוה והם תקנוה, וכן הלכה. 3. לאבא חנן אוי לבעלה, לר''מ שצריך לפרוע את כתובתה ולרחב''א כיון שעלולה לראות.

הדרן עלך פרק קמא דנדה!

 

שאלות לחזרה ושינון

א. השוואת דיני אשה שיש לה וסת ושאין לה (2)

ב. תשמיש באשה שאין לה וסת (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com