אאא

שאלה:

האם מותר להניח בחדר המדרגות בסמוך לדלת הדירה שקית אשפה המדיפה ריח לא נעים?

תשובה:

הגמרא בבא בתרא (כג ע"א) אומרת כי באופן עקרוני אם השכנים לא מחו בפני מייצר מטרד או נזק הרי שהוא עשוי לרכוש חזקה וזכות להמשיך את פעילותו המייצרת נזקים, אבל במטרדים כגון עשן, ריח ואבק (נזקי קוטרא ובית הכסא)  אין המזיק יכול לקנות חזקה ואין הוא רוכש זכות להזיק למרות שתיקת השכנים ואי מחאתם בו, וזאת משום שמטרדים אלו קשים ואין דעת האדם סובלתם וממילא אין שתיקת הניזק ואי מחאתו מקנה למזיק חזקת שימוש הגורמת למטרדים.   

במקרה בו הפעילות שמייצרת מטרדי ריח, וכדו' (נזקי קוטרא ובית הכסא) החלה עוד לפני שהיא הסבה מטרד כגון במקרה שהמזיק החל בפעילותו עוד לפני ששכנו הגיע להתגורר בסמיכות.   נחלקו הראשונים האם המזיק קונה זכות וחזקת שימוש.

רבינו יונה (הובאו דבריו בטור קנה סעי' לו) סובר כי במקרה הנ"ל ניתן לקנות חזקת שימוש ויצירת מטרד באם המזיק טוען שהוא קיבל את רשות הניזק לעשות שימוש מטריד וכגון שהניזק היה בעליו של המגרש הסמוך אך טרם בנה את ביתו עליו.  הרא"ש והרמב"ם (הלכ' שכנים פיא הלכ' ד) סוברים כי לא ניתן לרכוש זכות לייצר מטרדי קוטרא ובית הכיסא וזאת אף אם המזיק היה קודם ועוד בטרם הגעת הניזק להתגורר בסמיכות למזיק וזאת משום חומרת המטרד שאין אדם מוחל או מסכים בכל לב לסבול מטרדי קוטרא ובית הכסא.

שו"ע (חו"מ סי' קנה סעי' לו) פסק להלכה כי לא ניתן לרכוש חזקה וזכות לייצר נזקי קוטרא ובית הכסא "במה דברים אמורים בשאר נזקים חוץ מארבע שהם העשן וריח בית הכסא ואבק וכיוצא בו ונדנוד הקרקע שכל אחד מאלו אין לו חזקה ואפילו שתק כמה שנים הרי זה חוזר וכופהו להרחיק"  על דברי השו"ע כתב הרמ"א "ואפילו סמך קודם שבא לשם דבר הניזק " (כשיטת הרא"ש והרמב"ם לעיל).

עוד כתב רבינו יונה (ב"ב כג ע"א ד"ה הכי) כי אם ידוע שהניזק אכן אינו סובל את המטרד כפי שבני אדם אינם סובלים את מטרדי הקוטרא ובית הכיסא, אזי אין מייצר המטרד קונה זכות שימוש למרות שבני אדם אחרים סובלים את המטרד ומוחלים עליו, וזאת משום שמבחן המטרד נמדד על פי הניזק ולא על פי שאר בני אדם. בעניין זה כתב בשטיה מקובצת (ב"ב כג ע"א ד"ה וכתוב) כי אין כל אדם נאמן לומר שמטרד מסוים קשה עליו כמטרד קוטרא ובית הכיסא אלא אדם גדול אשר אינו משנה בדיבורו או שהמטרד ידוע כי בני אדם אינם סובלים אותו. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

העולה מהדברים:

א.  אסור לגרום בבית הפרטי או החצר הפרטית מטרדי ריח קשים כגון ריחות ביוב או אשפה ויש לסלק כל מטרד כזה[1].  

ב. אין להניח בחדר המדרגות שקית אשפה המכילה פסולת שמדיפה ריח מטריד.

ג. אין לעשן בחדר המדרגות או באזורים ציבוריים בבית המשותף באופן שיכול להותיר ריח ולהפיץ עשן שיש גם בו לטענת המומחים כדי להזיק לבריאות[2].

הדברים נכתבו לעיון ולימוד ואין בהם כל הוראת הלכה למעשה התלויה בנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ובכל שאלה יש לפנות למורה הוראה הבקיא בדיני ממונות.

לתגובות stern1416@gmail.com     

 [1] שו"ע חו"מ סי' קנה סעי' לו

[2] אגרות משה חו"מ ח"ב סי' יח,  שבט הלוי חלק י סימן רצה