אאא

שאלה:

האם מותר לבנות תוספת בניה כגון בניית חדר נוסף או סגירת מרפסת באופן שהחלון פונה אל דירת השכן בבניין הסמוך או אל דירת שכן בבית המשותף?

תשובה:

המשנה בבא בתרא (ס ע"א) אומרת "לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון" ומבארת הגמרא כי דין זה נלמד מדברי בלעם ששיבח את ישראל שפתחי בתיהם לא היו זה כנגד זה ועל כך אמר ראויין הללו שתשרה שכינה עליהם ולכן בירכם מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל (רשב"ם) ובתוס' (ב"ב ס ע"א ד"ה ראויין הללו) ביאורו כי הלימוד הוא מהפסוק "ותהי עליו רוח אלקים וכו". 

נחלקו הראשונים האם מי שפתח חלון אל מול חלון חברו או שחברו נתן לו רשות לפתוח מולו חלון קונה בזאת חזקת השתמשות: לשיטת הרשב"ם (ס ע"א ) לא ניתן לקנות חזקת השתמשות בפתיחת חלון מול חלון, וממילא בעל החלון הראשון רשאי בכל אימת שיחפוץ לכפות על בעל החלון הנפתח לאטום את החלון.

 שיטת היד רמ"ה (סי' רפ, הובאו דבריו בטור קנד ) כי ניתן לקנות חזקת השתמשות בחלון וממילא בעל דירה שקנה חזקת השתמשות אין בעל הדירה ממול או שנפגע מכך יכול לכפות על איטום החלון. 

הסמ"ע (חו"מ קנד סע"ק י) מבאר כי מחלוקת הראשונים לעניין חזקת  השתמשות בחלון תלויה בשאלה האם פתיחת חלון מול חלון אסורה מידני ממונות – דיני שכנים או שפתיחת החלון היא איסור דאורייתא (הנלמד כאמור לעיל מהפסוק מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל כפי' הרשב"ם או מהפסוק ותהי עליו רוח אלוקים וכו כשי' התוס') עפ"י פי' התוס') .

אם איסור פתיחת חלון מול חלון הוא מדאורייתא, הרי שברור כי רכישת הזכות בכסף, בעדים או במחילת השכן איננה מקנה זכות לפתיחת החלון, אך אם האיסור לפתוח חלון מול חלון הוא מדיני השכנים אזי מחילת השכן או רכישת הזכות לפתיחת החלון בכסף מקנה זכות  להשאיר את החלון פתוח ומבלי שהניזק יהיה רשאי לתבוע את סגירתו.

להלכה נפסק בשו"ע (חו"מ קנד סעי' ג) "... ואם נתנו לו השותפים בחצר רשות לפתוח חלון או פתח רשאי והוא שלא יפתח פתח כנגד פתח או חלון כנגד חלון" וברמ"א הביא את מחלוקת הראשונים האם ניתן לקנות חזקה בפתיחת חלון מול חלון וכאמור לעיל

העולה מהדברים:

א.      אסור לפתוח פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון שכן אסור להסתכל אל בית חברו.

ב.      בימנו הבתים בנויים באופן שהחלונות פונים אל חלונות הבתים הסמוכים ובפוסקים נכתבו כמה טעמים להתיר את הבניה כיום. יש הסוברים כי כיום מתקינים בצמוד לכל חלון תריסים או וילונות וממילא הבית מוגן מהסתכלות השכנים פנימה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ג.        למרות שהיזק הראיה יכול להצטמצם על ידי התקנת תריס וכדו' יש להקפיד על שמירת המרחק בין החלונות בהתאם לתב"ע ומנהג המקום.

ד.      בבניית תוספת בניה חדשה אשר יכולה להיגרם ממנה היזק ראיה לבדיירים בבניין הסמוך, הרי שיש לשמור על הרחקה בהתאם לתב"ע והמנהג.

ה.      באם תוספת הבניה עשויה לגרום להיזק ראיה לדירה באותו הבניין, הרי שהניזוק יכול למנוע את פתיחת החלון שכן נדרשת הסכמתו לבניית תוספת הבניה מכוח היותו שותף בבניין בקרקע ובזכויות הבניה החלות על הבניין המשותף.   

הדברים נכתבו לעיון ולימוד ואין בהם כל הוראת הלכה למעשה התלויה בנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ובכל שאלה יש לפנות למורה הוראה הבקיא בדיני ממונות.

לתגובות stern1416@gmail.com