אאא

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, רב בית המדרש "יחווה דעת" בשכונת הר נוף בירושלים, הודיע היום (חמישי) כי בית המדרש יישאר סגור בשבת הקרובה ולא יתאפשר לקיים תפילה במקום.

הגר"ד יוסף הוסיף וקרא לכל הרבנים וראשי הקהילות לסגור את בתי הכנסת כך שכולם יתפללו בבתיהם ביחידות, שכן במקום שיש סכנה אין לחוש למצוות תפילה בציבור וקריאה בתורה.

"לאחר התייעצות מעמיקה עם רשויות הבריאות בישראל", כותב הגר"ד, "ולאחר שכבר הודענו כי חובה קדושה על פי ההלכה על כל אחד ואחד לעשות כדברי רשויות הבריאות, ובפרט בענין זה שהיא דיני נפשות ממש, ואומרים המומחים שאדם שנדבק בנגיף רח"ל אינו יודע כלל שנדבק, ובינתיים מדביק אחרים, והוא חב לאחריני, ומסכן את חייהם ואחריתה מי ישורנו.

"לכן הנני מודיע בזה כי לקראת השבת הבעל"ט יהיה בית המדרש סגור, ולא תתאפשר תפילה בתוך כתלי בית המדרש כלל ועל הציבור להתפלל בבתיהם ביחידות!".

חבר המועצת מוסיף וכותב: "והנני קורא בזה לכל הרבנים וראשי הקהילות שיעמדו גם הם על המשמר, ויסגרו לגמרי את בתי הכנסת, ויתפללו כולם בבתיהם ביחידות. ובמקום שיש סכנה אין לנו לחוש למצות תפילה בציבור ולמצות קריאת התורה בציבור, וספק פיקוח נפש דוחה מצוות אלו, ושומע לנו ישכון בטח".

 ד"ר בועז לב, ראש אגף המגפות: הסגר יכול להיות ממושך

הגר"ד יוסף מוסיף במכתבו כי "יזהר כל אחד לקיים תקנת חכמים ויקרא בביתו שניים מקרא ואחד תרגום, וראוי שילמד כל אחד גם פירוש רש"י על הפרשה, ואם אפשר הדבר ילמדו גם פירוש הרמב"ן ופירוש האור החיים הקדוש".

חבר המועצת מוסיף וכותב: "וראוי לכל אחד מישראל להרבות בקריאת ספר תהילים בימים אלו, ובפרט בשבת קודש, עבור הכלל שהשי"ת ישמרם ויצילם מכל נגע ומחלה, וכל המרבה בקריאת תהילים הרי זה משובח, וכן יאמרו 'פיטום הקטורת' בכוונה".

"וכן ישתדל כל אחד בביתו להתפלל בכוונה גדולה, ולעסוק בתורה כפי יכולתו, ולנצל את הזמן כדי להתעלות בתורה ויראת שמים, וכדאי הוא לימוד התורה ועבודת ה' שיגנו ויצילו אותנו מהמגפה הנוראה הזאת".