אאא

דף כג

א.      הברכות על ההדלקה 1. שהחיינו ביום ראשון, להדליק מברך מי שמדליק, שעשה נסים אף הרואה מברך. 2. היכן צונו, בלא תסור או שאל אביך ויגדך. 3. מקשינן דדמאי דהוי רבנן וא''צ לברך, ותירץ דהתם דהוי ספק דבריהם או שרוב ע''ה מעשרין.

ב.      חצר עם ב' פתחים מדליק תרי מפני החשד, ומייתי מ''ט מניחים פאה בסוף שדהו 1. גזל ענים, כשיראה שעה פנויה. 2. ביטול ענים שיחכו. 3. חשד של עוברין ושבין. 4. בל תכלה, רמאין.

ג.       המעלות 1. נר ביתו עדיף מחנוכה וקידוש, משום שלום בית. 2. נ''ח עדיף מקידוש משום פרסומי ניסא.

ד.      שכר מי שרגיל במצוות 1. בנר, בנים או חתנים ת''ח. 2. מזוזה, דירה נאה. 3. ציצית, טלית נאה. 4. קידוש, ממלא גרבי יין.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     השכר עקב הת''ח 1. אוהב רבנן, יזכה לבנים רבנן. 2. מכבד רבנן, חתנים. 3. ירא מרבנן, הוא עצמו ת''ח או משתמען מיליה כמו ת''ח.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הברכות על ההדלקה, והשמועות (9)

ב.    מדוע מניח פאה דווקא בסוף השדה (4)

ג.     המעלות בנרות וקידוש (2)

ד.    שכר הרגיל במצוות (4)

ה.    השכר עקב הת"ח (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com