אאא

דף לא

א.      המעשים בהלל 1. ב' בנ''א המרו אם יכעיסוהו, וניסה להכעיסו ע''י ששאלו שאלות שטות בע''ש בזמן שרחץ, ולא הצליח להכעיסו. 2. גר שלא האמין בתושבע''פ, ולימדו א' ב' והראהו שסומך עליו. 3. גר ביקש שילמדו את כל התורה על רגל אחת, וא''ל דעלך סני ואידך פירושא זיל גמור. 4. גר שרצה להיות כה''ג, ואמר שקודם ילמד טכסיסי מלכות, ובזכות ענוותנותו נתקרבו תחת כנפי השכינה.

ב.      יראת שמים 1. לעת''ל ישאלו את האדם: נשאת באמונה, קבעת עתים לתורה, פו''ר, ישועה, חכמה, ודבר מתוך דבר, ואפילו הכי רק יר''ש היא אוצרו. 2. משל לכור תבואה שיש לערבו בקב חומטין. 3. תורה בלי יר''ש, כמפתחות פנימיות בלבד, או כעושה שער בלי שיש לו חצר. 4. האלוקים עשה את עולמו כדי שיראו מלפניו. 5. פליגי אי עדיף לקום מפני מי שדחיל חטאין או גברא רבה. 6. אין לה' בעולם אלא אוצר של יר''ש בלבד שנאמר מה ה' שואל כי אם ליראה, והן יראת ה' היא חכמה והן זה אחת ביוונית.

ג.       פתילה שעושה פחם ר' יוסי מחייב 1. כר''י, וס''ל סותר חייב ע''מ לבנות במקומו והמשכן נחשב במקומו כיון שהיה ע''פ ה'. 2. קסבר כר''ש, ומתקן בפתילה שצריך להבהב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המעשים בהלל (4)

ב.    יראת שמים (6)

ג.     כמי סובר ר' יוסי בכיבוי פתילה שעושה פחם (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com